Mihin liittoon liittyä?

Ammattiliitot muodostuvat yhdistyksistä, joiden jäseniä työntekijät ovat. Ammattiliitto on ammattikunnan tukena ja työpaikan arjessa läsnä oleva yhteisö, jossa työpaikan jäsenet voivat yhdessä vaikuttaa yhteisiin asioihin. Työpaikan luottamusmieheltä saa lisätietoa siitä, mitä liittoa hän edustaa ja mikä liitto neuvottelee työpaikalla käytettävästä työ- tai virkaehtosopimuksesta. Samalla työpaikalla voi olla useamman eri liiton yhdistyksiä ja työntekijällä on aina itsellä oikeus päättää mihin liittoon haluaa kuulua.  

Liittoon / Kuvassa hyvinvoiva nainen, jolla on haaveileva katse.

Ammattiliittoon liittyminen on vapaaehtoista, mutta se on jokaisen työntekijän oikeus. Liittoon voi ja kannattaa liittyä jo opiskeluaikana. Ammattiliittoa voi myös vaihtaa, jos vaihtaa alaa tai työtehtävät muuttuvat merkittävästi. Oma liitto kannattaa valita oman alan tai työtehtävien mukaan, jotta mahdollisissa ongelmatilanteissa saa alan asiantuntevaa apua. Osa liitoista myös ohjaa jäsenhakemuksen jättäneitä eteenpäin jos he eivät edusta kyseistä alaa tai ammattikuntaa.

93 % ammattiliittoon kuuluvista nuorista suosittelisi jäsenyyttä kaverille.

Kansalaisnäkökulmia ammatillisesta järjestäytymisestä -kysely, 2016

Miten liittoon liitytään?

  • Valitse ammattiliitto, joka edustaa parhaiten omaa ammattikuntaasi. Vinkki: ammattiliittolistaukset löydät helposti keskusjärjestöjen nettisivuilta!
  • Liittymislomake löytyy yleensä helposti ammattiliiton nettisivuilta. Täytä ja lähetä se ohjeiden mukaan.
  • Mikäli et liittyessä tiedä mihin yhdistykseen sinun tulisi liittyä niin ammattiliiton jäsenpalvelu ohjaa sinut parhaiten asioitasi edustavaan yhdistykseen.
  • Liittyessäsi ammattiliiton jäseneksi voit turvata samalla ansiosi työttömyyden varalta. Tämän teet liittymällä samalla työttömyyskassan jäseneksi, jotta voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

STTK:n jäsenliitot

Kohtaat STTK:laisia päivittäin arjessasi esimerkiksi sairaalassa, vanhainkodissa, tehtaassa, metsässä, päiväkodissa, virastossa, pankissa, vakuutusyhtiössä, toimistossa, kirkossa, kirjastossa, pelastustehtävissä tai laivassa.

Ammattiliitto Jyty

Jytyn jäsenet työskentelevät pääasiassa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyssä on noin 50 000 jäsenetä ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynninohjaajat.

Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt

Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry kokoaa yhteen Kelassa työskentelevät toimihenkilöt, asiantuntijat ja esihenkilöt sekä edistää heidän palkkauksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.

Ammattiliitto Pron logo

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.

Kirkon alat ry:n logo

Kirkon alat ry

Kirkon alat ry edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä. Jäsenemme työskentelevät evl kirkon, ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla. Kirkon alat ry pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.

Meijerialan Ammattilaiset MVL:n logo

MVL – Meijerialan Ammattilaiset

Meijerialan Ammattilaiset MVL on menestyvä, vahva ja luotettava liitto, joka takaa meijerialan ammattilaisten aseman meijeriteollisuudessa. Meijerialan Ammattilaiset MVL ry on ainoa liitto, joka ajaa meijerialan ammattilaisten asiaa.

Meto ry:n logo

METO – Metsäalan asiantuntijat

Metsäasiantuntijoiden oma järjestö ja edunvalvoja on METO – Metsäalan Asiantuntijat. Metsäasiantuntijat työskentelevät metsä- ja luonnonvara-alalla laaja-alaisesti mm. metsien kasvatuksen, metsien hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen sekä jatkojalostuksen parissa. Meton tärkein tehtävä on jäsenen edunvalvonta.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n logo

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä. RIA-liiton tehtävänä on huolehtia rakennusalalla toimivien jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä, jäsenkunnan työmarkkina- ja työehtosopimustoiminnasta sekä parantaa jäsentensä työnsaantimahdollisuuksia ja työskentelyedellytyksiä.

Liittoon / Suomen konepäällystöliiton logo

Suomen Konepäällystöliitto

Suomen Konepäällystöliiton jäsenistöstä maapuolella valtaosa työskentelee energialaitoksissa, paperiteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa, merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Valtion palveluksessa jäsenkuntamme sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloissa, voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa sekä vesi- ja sähkölaitoksissa.

Liittoon / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin logo

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. Superilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Superilaisia toimii myös alan yrittäjinä.

Liittoon / Suomen Laivanpäällystöliiton logo

Suomen Laivanpäällystöliitto

Suomen Laivanpäällystöliitto edustaa merenkulkualan päällystöä sekä merellä että maissa.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL:n logo

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurinpelastusalan työntekijöiden ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä. SPALissa on noin 5 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ja ensihoidon ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, palomies-ensihoitaja, paloesihenkilö, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.

Tehyn logo

Tehy

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyyn kuuluu 160 000 koulutettua alan ammattilaista tai alalle opiskelevaa. Tehyssä on jäseninä laaja kirjo alan ammattilaisia, mm. sairaanhoitajia, lähihoitajia, ensihoitajia, bioanalyytikoita, fysioterapeutteja, hammashoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia, röntgenhoitajia, mielenterveyshoitajia, suuhygienistejä, terveydenhoitajia, osastonhoitajia ylihoitajia ja asiantuntijoita. Tehyn jäsenet toimivat sekä julkisella sektorilla että yksityisen sektorin palveluksessa. Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi Tehy on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija.

Liittoon / Toimihenkilöliitto ERTO:n logo

ERTO

Toimihenkilöliitto ERTO ry edustaa yksityisen sektorin asiantuntijoita ja ammattilaisia. Jäsenet työskentelevät esim. logistiikka-alalla, mainos- ja markkinointitutkimusalalla, digimedia-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, taloushallinnossa, tietotekniikan palvelualalla, järjestöissä, liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan ammateissa.

Suomessa toimii kolme palkansaajien keskusjärjestöä: SAK, Akava ja STTK. Näiden jäseninä on ammattiliittoja, joista STTK:laiset ammattiliitot ovat listattuna tässä yläpuolella. Ammattiliitot puolestaan muodostuvat yhdistyksistä, joiden jäseninä on työntekijöitä.