Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö

Työpaikan työsuojelua toteuttavat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojeluhenkilö. Työsuojeluvaltuutettu toimii työsuojeluyhteistyössä työntekijöiden edustajana. 

Työnantaja voi toimia henkilökohtaisesti työpaikan työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävässä voi olla myös muu nimetty henkilö. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava jokaisella työpaikalla, jolla työskentelee vakituisesti vähintään 10 työntekijää. Myös tätä pienemmillä työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voidaan valita, mutta se ei ole pakollista. Yli 20 työntekijän työpaikalla on työsuojeluyhteistyön toteuttamiseksi perustettava työsuojelutoimikunta, johon edellä mainitut kuuluvat. 

Työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävät

Työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävänä on huolehtia, että työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät tunnistetaan ja arvioidaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. He myös huolehtivat siitä, että uudet työntekijät perehdytetään kunnolla tehtäviinsä. Jokaisen uuden työntekijän on saatava riittävästi tietoa muun muassa työstä ja työpaikasta, työpaikan pelisäännöistä ja yhteisistä ohjeista, koneiden ja laitteiden sekä suojavälineiden käytöstä, turvallisesta työskentelystä ja työhön liittyvistä vaaroista ja riskeistä.

Työsuojelua koskevia säädöksiä on mm. työturvallisuuslaissa, työaikalaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi eri työehtosopimukset tai erilliset liittojen väliset sopimukset sisältävät työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä. 

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikalla henkilöstön edustaja, joka seuraa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita yhdessä työnantajan kanssa ja neuvottelee niistä tarpeen mukaan. Häneen voi olla yhteydessä, jos on työterveyteen tai työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, ehdotuksia tai huolenaiheita.

Vaikka työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu ovat työsuojeluyhteistyön päätoimijoita, on jokaisella työntekijällä myös tärkeä rooli työsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Sinun on aina ilmoitettava esihenkilöllesi työolosuhteissa havaitsemistasi epäkohdista.