Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijällä on?

Työntekijällä on työsuhteessa oikeuksia ja velvollisuuksia. Työntekijän oikeudet on turvattu lainsäädännöllä tai työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lainsäädäntö ja sopimukset määrittelevät myös työntekijän velvollisuudet.

Työntekijällä on lakiin perustuva lojaliteettivelvoite, joka voi velvoittaa jopa työsuhteen päättymisen jälkeen. Se tarkoittaa, että et saa omalla toiminnallasi vahingoittaa työnantajaa. Lojaliteettivelvoitteen rikkomista voi olla esimerkiksi kilpailevan toiminnan harjoittaminen toisen työnantajan palveluksessa sekä työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksien tai asiakkaan tietojen ilmaiseminen ulkopuolisille.

Työntekijänä sinua koskee kilpailevan toiminnan kielto. Et saa tehdä toiselle työnantajalle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka vahingoittaisi päätoimista työnantajaasi hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Vapaa-ajalla voi tehdä toista työtä toiselle työnantajalle ellei se aiheuta haittaa päätoimiselle työlle.

Sinulla on velvollisuus tehdä sovitut työtehtävät huolellisesti ja noudattaen työnantajan antamia ohjeita, kuten sovittuja työaikoja ja suojavälineiden käyttöä. Työnantajan työnjohto-oikeus ei ole kuitenkaan rajoittamaton ja hän ei voi vaatia sinua toimimaan lain tai hyvän tavan vastaisesti. Työntekijää ei voi myöskään vaatia tekemään työtä, joka ei ole turvallinen ja vaarantaa hänen tai muiden hengen.

Jos työntekijä tekee työssään virheen tai laiminlyö työtehtäviään, hänelle voidaan antaa asiasta huomautus. Merkittävistä virheistä tai laiminlyönneistä työnantaja voi antaa varoituksen. Mikäli et tiedä mitä olet tehnyt väärin, sinulla on oikeus pyytää esihenkilöä selventämään asiaa. Jos koet, että et ole ansainnut varoitusta, niin sinulla on oikeus tehdä selittää oma mielipiteesi asiasta kirjallisessa vastineessa. Toistuvista rikkeistä tai merkittävästä yhdestä rikkeestä voi seurata työsuhteen päättyminen.

Työpanoksen vastineeksi sinut on oikeutettu palkkaan ja moniin muihin etuisuuksiin. Laissa säänneltyjen etuuksien ja oikeuksien lisäksi kerrytät arvokasta kokemusta ja uudenlaisia taitoja, joista on hyötyä koko työuralle.

Sinulla on oikeus kuulua ammattiliittoon sekä osallistua sen toimintaan. Vastaavasti sinulla on myös oikeus olla järjestäytymättä. Usein liiton jäsenyys kuitenkin kannattaa, sillä se tuo sinulle etua ja tukea, joita et muuten saisi.