Tasa-arvoinen palkitseminen

Samasta ja samanarvoisesta työstä kuuluu saada sama palkka. Työpaikalla palkkaeroja saattaa esiintyä samaa tai samanarvoisesta työtä tekevien eri sukupuolta olevien välillä. Kyse voi olla tällöin lain vastaisesta palkkasyrjinnästä tai menettelylle voi olla hyväksyttävä syy.

Tasa-arvolain vastaista palkkasyrjintää on palkkaehtojen soveltaminen siten, että yksi tai useampi työntekijä joutuu sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa oleva työntekijä, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä, ellei menettelylle ole olemassa hyväksyttävää syytä. 

Tasa-arvolaissa palkalla tarkoitetaan kaikkia työnantajan työstä tai tehtävästä välittömästi tai välillisesti suorittamia taloudellisia etuuksia. Palkkaa on perus- tai vähimmäispalkka ja erilaiset palkanlisät sekä myös erilaiset luontaisedut. Myös sairausajan palkka, vuosilomapalkka ja äitiys- ja isyysvapaan ajalta maksettava palkka ovat tasa-arvolaissa tarkoitettua palkkaa. Palkaksi katsotaan myös työantajan maksamat lisäeläkkeet kuin myös työnantajan maksama irtisanomiskorvaus. Tasa-arvolain mukainen palkan käsite on siten laaja.

Kaikissa tilanteissa ei ole kyse tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä, vaikka työantaja maksaisi toista sukupuolta olevalle samaa tai samanarvoista työtä tekevälle henkilölle eri palkkaa. Tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä ei ole kyse silloin, kun työantaja voi osoittaa palkkaeroille hyväksyttävän syyn. Hyväksyttävä syy voi olla toisen työntekijän soveltuvampi koulutus, työkokemus tai parempi henkilökohtainen suoriutuminen.

Epäiletkö palkkasyrjintää?

Jos epäilee kohdanneensa palkkasyrjintää työpaikalla, kannattaa työnantajalta kysyä perusteet erilaiselle palkkaukselle. Avun saamiseksi asiassa voi ottaa yhteyttä myös työpaikan luottamusmieheen. Lisäksi omasta ammattiliitosta voi saada neuvoja palkkasyrjintää epäillessä.