Työttömyys

Lähes jokainen kokee vähintään yhden työttömyysjakson jossain uransa vaiheessa. Työttömyysjaksot ovat nykyään yleisempiä, sillä työelämä on pirstaleisempaa kuin ennen. Enää ei valmistumisen jälkeen heti lähdetä etsimään loppuelämän työpaikkaa, vaan uraa rakennettaessa kerätään työkokemusta useasta eri työympäristöstä. Myös määräaikaisten työsuhteiden ja keikkatöiden yleistyminen vaikuttaa työttömyysjaksojen määrään. Työttömyys voi olla mahdollisuus vaihtaa suuntaa ja löytää jotakin uutta ja innostavaa. Siksi lyhyitä työttömyysjaksoja ei kannata turhaan pelätä. Ota selvää mihin työttömyysetuuksiin olet oikeutettu Kelan pikaoppaasta!

Te-toimiston ovi

Työtön työnhakija

Työtön työnhakija on henkilö, jonka työnhaku on voimassa laissa säädetyllä tavalla ja joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahta viikkoa. Työttömänä pidetään lähtökohtaisesti myös työntekijää, joka on lomautettu tai, jolla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Opiskelu työttömänä

Päätoimisten opintojen opiskelijana et ole pääsääntöisesti oikeutettu työttömyysetuuteen. Päätoimisen opiskelijan ensisijainen tuki on opintotuki. Tähän pääsääntöön on kuitenkin myös poikkeuksia, ja jos haluat aloittaa opiskelun työttömänä, on hyvä tutustua työvoimakoulutuksiin, oppisopimuskoulutukseen, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Jos suunnittelet aloittavasi opinnot työttömänä työnhakijana, ota yhteyttä ensiksi TE-toimistoon.

Työvoimakoulutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä peruskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta. TE-toimiston järjestämän työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä, ja jos koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa, voit saada etuuden korotettuna.

Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista hankkia itselleen ammatti ja opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Pääosa opinnoista järjestetään työtehtävissä työpaikalla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa sinulle palkkaa oppisopimuskoulutuksen aikana.

Sivutoimiset opinnot eivät estä sinua saamasta työttömyysetuutta. Päätoimisina ja sivutoimisina pidettävät opinnot on määritelty työttömyysturvalaissa. Jos suunnittelet opintoja työttömänä, ota yhteyttä ensimmäisenä TE-toimistoon. Saat TE-toimistosta tietoa, ovatko suunnittelemasi opinnot pää- vai sivutoimisia.

Jos olet vähintään 25-vuotias, voit opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos olet vähintään 25-vuotias, voi sinulla olla oikeus myös omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tuettuna. TE-toimisto tekee tästä arvion, joten suunnitellessasi opintoja ota ensin yhteyttä TE-toimistoon.

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan työn tekemisen ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten ennallaan. Lomautus voidaan tehdä määräajaksi, toistaiseksi tai lyhentämällä työaikaa.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän, jos hänellä on lomauttamiseen työsopimuslaissa säädetty peruste työsopimuksen irtisanomiseen, työ tai työnantajan mahdollisuus tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana lomautetulle soveltuvaa työtä, lomautus pitää katkaista.

Työnantajan on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista työntekijälle lomautuksen peruste, alkamisaika ja lomautuksen kesto tai arvioitu kesto (lomautusilmoitus). Työ- tai virkaehtosopimuksessa on voitu sopia lomautusilmoituksen antamisesta toisin.

Lomautetun tulee ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja toimittaa sinne työnantajalta saatu lomautusilmoitus. Lomautetulla työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan.

TE-toimisto

Työttömäksi jäädessäsi sinun tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Et ole oikeutettu työttömyysetuuteen ellet ole ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. TE-toimistosta saat myös tukea työnhakuun ja työllistymiseen, kuten esimerkiksi neuvontaa, erilaisia koulutuksia ja ohjeet työttömyysetuuden hakemiseen. Työttömyysetuudestasi tekee päätöksen joko työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos.

Pitkäaikaistyöttömyys

Pitkäaikaistyöttömyydeksi kutsutaan tilannetta, jossa työttömyys on jatkunut yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömille on kehitetty useita erilaisia keinoja päästä takaisin työelämään. Näitä ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, palkkatuki ja TYP-malli. Lue lisää pitkäaikaistyöttömille suunnatuista palveluista täältä.

Työllistyminen vaikean elämäntilanteen jälkeen

Mielenterveysongelmiin saatetaan sairastua jo nuorena. Onkin tärkeää kehittää keinoja työkyvyn tukemiseen ja työtehtävien räätälöintiin tavalla, jotka tukevat työhön paluuta ja työssä jaksamista elämän eri vaiheissa.

Lisäksi usein meillä voi olla ennakkoluuloja mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä kohtaan, joka osaltaan vaikeuttaa työllistymistä. Tältä osin tarvitsemme asennemuutosta. Esimerkiksi työyhteisön on oltava valmis ottamaan vastaan mielenterveyssyistä sairaslomalla oleva työntekijä.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä yhdistys. He tarjoavat erilaisia vertaistuki- ja chat-palveluja sekä tuottavat opiskelijoiden hyvinvointia edistävää sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä Mielenterveystalo on koonnut sivuilleen tietoa työelämään palaamisesta mielenterveyskuntoutujana.

Myös Mielenterveyden keskusliitto antaa konkreettisia vinkkejä työllistymiseen.

 

Vankien työllistymismahdollisuuksia ylläpidetään tuomion suorittamisen aikana erilaisin keinoin: vankilassa on mahdollisuus kartuttaa työkokemusta työpajoissa tai jopa opiskella itselleen uusi ammatti! Rikosseuraamuslaitoksen periaatteiden mukaisesti vankiloissa tarjotaan vain sellaisia töitä, joista on hyötyä vapautumisen jälkeen.

Työnantaja saa tarkistaa rikosrekisterisi vain tietyille aloille haettaessa. Lue lisää yksityisyydensuojasta.

Vertaistukea ja apua arjen pyörittämiseen tarjoaa KRIS. Se on eri puolille maailmaa levinnyt järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville.

Työnhakua voi aloitella silloin, kun päihteiden käyttö on loppunut ja voimavaroja löytyy muuhunkin kuin raittiina pysymiseen. Kuntoutuspalveluista löydät lisätietoa esimerkiksi oman kuntasi sivuilta ja jäljempänä mainittavilta tahoilta. Palvelun työntekijöiden avulla saattaa löytyä sopiva työllistymisohjelma, johon osallistua tai jatko-ohjeet TE-palvelujen kanssa toimimiseen.

Asian parissa työskentelee esimerkiksi EHYT ry, joka tarjoaa tukea vaikeisiin tilanteisiin ja päihteettömiä kohtaamispaikkoja.

Tukikohta ry on puolestaan koonnut auttavat järjestöt yhdelle sivulle.

 

Kuvassa polku kohti päihteetöntä työelämää.