Työttömyys

Lähes jokainen kokee vähintään yhden työttömyysjakson jossain uransa vaiheessa. Työttömyysjaksot ovat nykyään yleisempiä, sillä työelämä on pirstaleisempaa kuin ennen. Enää heti valmistumisen jälkeen ei lähdetä etsimään loppuelämän työpaikkaa, vaan uraa rakennettaessa kerätään työkokemusta useasta eri työympäristöstä. Myös määräaikaisten työsuhteiden ja keikkatöiden yleistyminen vaikuttaa työttömyysjaksojen määrään. Siksi lyhyitä työttömyysjaksoja ei kannata turhaan pelätä. Ota selvää mihin työttömyysetuuksiin olet oikeutettu Kelan pikaoppaasta!

Te-toimiston ovi

Työtön työnhakija

Työtön työnhakija on henkilö, jonka työnhaku on voimassa laissa säädetyllä tavalla ja joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahta viikkoa ja joka ei ole työttömyysturvalaissa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia.

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan työn tekemisen ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten ennallaan. Lomautus voidaan tehdä määräajaksi, toistaiseksi tai lyhentämällä työaikaa.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän, jos hänellä on lomauttamiseen työsopimuslaissa säädetty peruste työsopimuksen irtisanomiseen, työ tai työnantajan mahdollisuus tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana lomautetulle soveltuvaa työtä, lomautus pitää katkaista.

Työnantajan on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista työntekijälle lomautuksen peruste, alkamisaika ja lomautuksen kesto tai arvioitu kesto (lomautusilmoitus). Työ- tai virkaehtosopimuksessa on voitu sopia lomautusilmoituksen antamisesta toisin.

Lomautetun tulee ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja toimittaa sinne työnantajalta saatu lomautusilmoitus. Lomautetulla työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan.

Pitkäaikaistyöttömyys

Pitkäaikaistyöttömyydeksi kutsutaan tilannetta, jossa työttömyys on jatkunut yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömille on kehitetty useita erilaisia keinoja päästä takaisin työelämään. Näitä ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, palkkatuki ja TYP-malli. Lue lisää pitkäaikaistyöttömille suunnatuista palveluista täältä.

Opiskelu työttömänä

TE-palvelut järjestävät työttömille työnhakijoille ammatillista työvoimakoulutusta, joka on opiskelijalle maksutonta. Työvoimakoulutuksena on mahdollista suorittaa esimerkiksi ammatillisia perustutkintoja, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Työvoimakoulutukseen osallistuessaan työnhakija saa samaa tukea kuin työttömänä. Jos koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa, voi työttömyysetuuden saada korotettuna.

Opinnot ovat yleensä sivutoimisia, kun opintojen laajuus on alle 5 opintopistettä/3 opintoviikkoa/4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa tai alle 25 viikkotuntia.

Työttömällä työnhakijalla voi olla mahdollisuus myös omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Opiskelusta on kuitenkin sovittava työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista, ja lisäksi työnhakija tarvitsee TE-toimiston arvion siitä, että opiskelu parantaa hänen ammattitaitoaan ja mahdollisuuksia työllistyä. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella voi kestää enintään 24 kuukautta.

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella tarkoittaa lyhytkestoista, enintään kuusi kuukautta kestävää opiskelua. Sivutoimisesti opiskelevan on oltava valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä sivutoimisten opintojen ajan. Opinnot ovat yleensä sivutoimisia, kun opintojen laajuus on alle 5 opintopistettä/3 opintoviikkoa/4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa tai alle 25 viikkotuntia.

Kun työtön työnhakija harkitsee omaehtoista opiskelua tai sivutoimista opiskelua työttömyysetuudella, hänen on oltava aina ensin yhteydessä omaan TE-toimistoon.

TE-toimisto

Työttömäksi jäädessäsi sinun tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimistosta saat myös muuta tukea työelämään palaamisessa, kuten esimerkiksi henkilökohtaista neuvontaa, erilaisia koulutuksia ja ohjeet työttömyystuen hakemiseen. Työttömyystuen myöntää Kela. Kelan tuen saamiseksi sinun on ilmoittauduttava ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Työllistyminen vaikean elämäntilanteen jälkeen

Mielenterveysongelmiin saatetaan sairastua jo nuorena. Onkin tärkeää kehittää keinoja työkyvyn tukemiseen ja työtehtävien räätälöintiin tavalla, jotka tukevat työhön paluuta ja työssä jaksamista elämän eri vaiheissa.

Lisäksi usein meillä voi olla ennakkoluuloja mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä kohtaan, joka osaltaan vaikeuttaa työllistymistä. Tältä osin tarvitsemme asennemuutosta. Esimerkiksi työyhteisön on oltava valmis ottamaan vastaan mielenterveyssyistä sairaslomalla oleva työntekijä.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä yhdistys. He tarjoavat erilaisia vertaistuki- ja chat-palveluja sekä tuottavat opiskelijoiden hyvinvointia edistävää sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä Mielenterveystalo on koonnut sivuilleen tietoa työelämään palaamisesta mielenterveyskuntoutujana.

Myös Mielenterveyden keskusliitto antaa konkreettisia vinkkejä työllistymiseen.

 

Vankien työllistymismahdollisuuksia ylläpidetään tuomion suorittamisen aikana erilaisin keinoin: vankilassa on mahdollisuus kartuttaa työkokemusta työpajoissa tai jopa opiskella itselleen uusi ammatti! Rikosseuraamuslaitoksen periaatteiden mukaisesti vankiloissa tarjotaan vain sellaisia töitä, joista on hyötyä vapautumisen jälkeen.

Työnantaja saa tarkistaa rikosrekisterisi vain tietyille aloille haettaessa. Lue lisää yksityisyydensuojasta.

Vertaistukea ja apua arjen pyörittämiseen tarjoaa KRIS. Se on eri puolille maailmaa levinnyt järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville.

Työnhakua voi aloitella silloin, kun päihteiden käyttö on loppunut ja voimavaroja löytyy muuhunkin kuin raittiina pysymiseen. Kuntoutuspalveluiden asiakkaana voi kääntyä oman työntekijän puoleen. Jos kuntoutuksen asiakkuus on jo päättynyt tai sellaista ei ole ollutkaan niin seuraava askel olisi ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja hakeutua asiakkaaksi sinne.

Testaa kuinka hyvin tuli luettua sivun faktat:

0%

Mitä tarkoitetaan lomautuksella?

Oikein! Väärin!

Miten määritellään pitkäaikaistyöttömyys?

Oikein! Väärin!