Työterveys ja -turvallisuus

kelloTyöturvallisuuden hoitamista ohjaa työturvallisuuslaki, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lailla pyritään myös ennaltaehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja ja vaaroja.
Työpaikalla terveyshaittoja aiheuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi:

  • huono työasento
  • työperäiset sairaudet
  • kemialliset tai biologiset vaarat
  • säteilyvaara
  • melu
  • koneet ja laitteet
  • tupakointi

Työturvallisuuslaissa ja eri säädöksissä on annettu määräyksiä edellä mainittujen terveyshaittoja aiheuttavien tekijöiden muodostaman riskin minimoimiseksi. Työturvallisuuslaissa on fyysisten vaaratekijöiden lisäksi huomioitu myös ergonomiaan, henkiseen ja sosiaaliseen kuormitukseen liittyvät säännökset.
Työturvallisuuslakia sovelletaan työ- ja virkasuhteisiin, sekä vuokratyöntekijöihin, jolloin käyttäjäyritys on velvoitettu noudattamaan lain säännöksiä silloin kun vuokratyöntekijä tekee työtä yritykselle. Työturvallisuuslakia noudatetaan myös mm. opiskelijan työharjoittelun kohdalla.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Tätä varten työnantajan tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työyhteisön turvallisuutta ja tunnistaa työolosuhteista aiheutuvat riskit sekä haitta- ja vaaratekijät.

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat suoja- tai apuvälineet, kuten kypärät, kuulosuojaimet tai suojalasit.

Yksi tärkeimmistä työturvallisuuslain määräyksistä koskee työntekijän perehdyttämistä. Lain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaoppiseen käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työntekijälle tulee myös antaa opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan vaaran tai haitan välttämiseksi. Opetusta ja ohjausta tulee tarvittaessa täydentää.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työturvallisuuteen liittyen. Työntekijän tulee myös noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi työntekijä on velvollinen huolehtimaan niin omasta kuin muiden työntekijöidenkin turvallisuudesta ja terveydestä saamansa ohjauksen mukaan.
Työntekijällä on myös velvollisuus välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua (esim. työpaikkakiusaaminen, fyysinen ja henkinen väkivalta jne.).
Mikäli työntekijä havaitsee työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä tms. vikoja tai puutteellisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, tulee niistä ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle välittömästi.
Työntekijä on myös velvoitettu käyttämään työnantajan tarjoamia tarvittavia henkilönsuojaimia ja muita varusteita työtehtäviä suorittaessaan. Työntekijän tulee käyttää työssään sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa esim. koneeseen tai laitteeseen tarttumalla.

Raskaana olevan työntekijän suojaaminen

Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työtehtäviin.

Jokaisella työntekijällä on oikeus fyysisesti ja henkisesti turvalliseen ja miellyttävään työympäristöön. Lainsäädännöllä ja sopimuksilla on säädetty

Työterveyshuolto on kaikkien työntekijöiden oikeus. Sen hoitamista ohjaa Työterveyshuoltolaki.

Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työstä ja työolosuhteista johtuvia terveysvaaroja. Lisäksi työterveyshuollon avulla suojellaan työntekijöiden turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä. Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöille työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta. Oikeus työterveyshuoltoon koskee siis myös sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, kesätyöntekijät mukaan lukien.

Monilla työpaikoilla työterveyshuolto toteutetaan lain vaatimuksia laajemmin, ja se kattaa myös esimerkiksi sairaudenhoidon. Sairaanhoitopalveluista on usein sovittu ammattiliiton ja työnantajan välisessä työ- tai virkaehtosopimuksessa. Työterveyshuolto voi toimia esimerkiksi kunnallisessa terveyskeskuksessa tai yksityisellä terveysasemalla.