Työttömän toimeentulo

Työttömyystilanteita on monenlaisia; työntekijä voi menettää työnsä irtisanomisen takia, joutua lomautetuksi tai olla osittain työtön, koska työnantaja tarjoaa vain osa-aikatyötä. Työttömyyden kohdatessa työttömän toimeentulo on ratkaistavissa ja apuja löytyy.

Työttömäksi jääneen henkilön on ilmoittauduttava TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työtön työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Mustikoita on kulhossa, kun työttömän toimeentulo on turvattu.

Työttömyysetuudet

Työttömyysetuuksiksi kutsutaan työttömyyskassojen maksamaa ansiopäivärahaa sekä Kelan maksamaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat samansuuruisia.

Työttömyyskassa on yhteisö, jonka jäseninä on joko työntekijöitä tai yrittäjiä. Se tuottaa jäsenilleen ansioturvaa työttömyyden ajalta. Työttömyyskassan jäsenyys turvaa toimeentulon työttömyyden aikana parhaiten. Silloin palkkatulot vaikuttavat työttömyysetuuden suuruuteen, eli työttömyyskorvaus on sitä parempi mitä paremmat tulot sinulla on ollut.

Työttömyysetuutta maksetaan soviteltuna, jos työllistyt osa-aikaisesti. Jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Lue lisää työttömyysetuuksista täältä.

Jotta sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, on sinun oltava 26 kalenteriviikon ajan työttömyyskassan jäsen ja maksettava työttömyyskassan jäsenmaksua. Ammattiliiton jäsenenä kuulut yleensä samalla myös työttömyyskassaan. Varmista kuitenkin vielä, että olet myös työttömyyskassan jäsen.

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta ja omien tulojen perusteella laskettavasta ansio-osasta. Ansiopäivärahan laskentatapa on laissa säädetty, ja se on sama riippumatta alasta tai ammatista. Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta.

Lisätietoa ansiopäivärahasta saat omasta työttömyyskassastasi sekä osoitteesta tyj.fi.

Sinulle maksetaan peruspäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon, mutta et ole ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Peruspäivärahan suuruus muuttuu vuosittain. Peruspäivärahaa haetaan Kelasta.

Lisätietoa peruspäivärahasta saat täältä.

Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensi kertaa työmarkkinoille tuleville sekä niille työttömille, joiden työttömyyspäivärahakausi on jo päättynyt tai jotka eivät ole täyttäneet työssäoloehtoa. Työmarkkinatuki on peruspäivärahan suuruinen ja tarveharkintainen. Työttömän omien tulojen lisäksi myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa etuuden määrään.

Alle 25-vuotiaalla, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa koulutusta, työmarkkinatuen maksamisen edellytyksenä on, että hän on hakenut vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin. Työmarkkinatuessa on 21 viikon odotusaika, mikäli hakijalla ei ole ammatillista koulutusta eikä hän ole täyttänyt työssäoloehtoa.

Lisätietoa työmarkkinatuesta saat täältä.

Työssäoloehto

Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että olet täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehtosi täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä yhteensä 26 kalenteriviikkoa (noin kuusi kuukautta) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista vaan 26 kalenteriviikkoa voi kertyä useasta lyhyemmästä työsuhteesta. 

Karenssi

Työttömyysetuuden saajan yleisenä velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta sekä toteuttaa työllistymissuunnitelmaa. Työllistymissuunnitelma on TE-toimiston yhdessä työnhakijan kanssa laatima suunnitelma, jonka sisältöön kannattaa itse aktiivisesti vaikuttaa.

Karenssi on korvaukseton määräaika, jonka ajalta työttömyysetuutta ei voida maksaa. Karensseista on säädetty työttömyysturvalaissa. Työttömälle asetetaan karenssi, jos hän on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla, kuten kieltäytynyt tai eronnut työstä ilman pätevää syytä. Karensseja määrätään myös tilanteissa, jossa työtön työnhakija ei noudata TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa tai kieltäytyy työllistymistä edistävistä palveluista.

Testaa miten hyvin tiedot jäivät mieleen.

0%

Mitä työttömyysetuutta työtön voi hakea?

Oikein! Väärin!

Mitä työssäoloehdon täyttämiseksi täytyy tehdä?

Oikein! Väärin!

Mistä ansiosidonnainen päiväraha muodostuu?

Oikein! Väärin!

Mistä peruspäivärahaa haetaan?

Oikein! Väärin!

Kenelle työmarkkinatuki on tarkoitettu?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi työttömän toimeentulosta
Loistavaa!
Hyvää työtä!
Kannattaa lukea sivu vielä uudelleen.