Toimeentulo perhevapaalla

Perhevapaiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä sovittamaan yhteen työtä ja perhe-elämää. Vanhempi voi ottaa töistä vapaata hoitaakseen lastaan ja toimeentulolle on vaihtoehtoja vaikkei tavanomainen palkka juoksekaan.

Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa ovat vain äidin käytettävissä ja isyysvapaa vain isän käytettävissä. Kaikki muut perhevapaat äiti ja isä voivat jakaa keskenään sopimalla.

Työntekijällä on oikeus perhevapaaseen, kun sille laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja työntekijä ilmoittaa vapaalle jäämisestä ilmoitusaikaa noudattaen. Osittaisen hoitovapaan osalta työnantaja voi tietyissä poikkeustilanteissa kieltäytyä antamasta perhevapaata. 

Vanhempi ja lapsi
Milloin?Vapaan pituusToimeentulo
Äitiysvapaa30-50 arkipäivää
(5-8 viikkoa)
ennen laskettua aikaa
105 arkipäivää eli
noin neljä kuukautta
Äitiysraha*
ErityisäitiysvapaaHeti, kun raskaus on todettuÄitiysvapaan alkamiseen saakkaErityisäitiysraha
Isyysvapaa0-2-vuotiaan kanssa tai adoptiosta alle kaksi vuotta54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoaIsyysraha*
VanhempainvapaaAlkaa äitiysvapaan päättyessä158 arkipäivää eli noin kuusi kuukauttaVanhempainraha
Osittainen vanhempainraha
HoitovapaaVanhempainvapaan päättyessäKunnes lapsi täyttää kolme vuottaKotihoidontuki
Yksityisen hoidon tuki
Osittainen hoitovapaaVanhempi tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksiAlle kolmevuotiaan lapsen kanssa.
1. ja 2. luokkalaisen kanssa.
Lapsen ollessa alle 3-vuotias: Joustava hoitoraha *
Lapsen ollessa 1. ja 2. luokalla:
Osittainen hoitoraha *
Tilapäinen hoitovapaaVanhemman joutuessa jäämään kotiin alle 10-vuotiaan lapsen sairastuttuaNeljä päivää/lapsi/sairausTyöehtosopimuksessa saatetaan antaa palkka 1-4 päivältä. Tarkista siis työehtosopimuksesi!
Poissaolo pakottavasta perhesyystäSairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn takiaKestoa ei ole laissa määritelty, tilanteen mukaan noin viikkoKysy työnantajalta poissaolon palkallisuudesta
Poissaolo perheenjäsenen
tai muun läheisen hoitamiseksi
Perheenjäsen tai muun läheisen erityistä hoitoa varten, esimerkiksi saattohoitoSovittava työnantajan kanssa kestosta ja muista järjestelyistä Kysy työnantajalta poissaolon palkallisuudesta

* Joustavan hoitorahan maksu loppuu lapsen täyttäessä kolme vuotta. Vanhempi voi jatkaa osittaista hoitovapaata, mutta siitä ei makseta etuutta. Oikeus etuuteen on siinä vaiheessa, kun vanhempi on osittaisella hoitovapaalla 1. ja 2. luokalla olevan lapsen takia. Silloin vanhemmalle maksetaan osittaista hoitorahaa.

* Työnantajasi saattaa maksaa palkkaa äitiys- tai isyysvapaan ajalta. Tarkista siis työehtosopimuksesi!

Perhevapaan kesto

On syytä harkita tarkkaan, kuinka pitkälle perhevapaalle ilmoittaa jäävänsä, sillä perhevapaan ajankohtaa tai pituutta ei voi automaattisesti muuttaa ilmoituksen jälkeen. Pitkälle perhevapaalle jäätäessä on hyvä sopia, kuinka pidät yhteyttä esihenkilöösi perhevapaan aikana.

Perhevapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Palkka perhevapaalla

Lain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta, mutta useissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu palkan maksamisesta vapaan tai sen osan aikana. Sinun kannattaa myös kysyä esihenkilöltä, voitko käyttää vapaaseen esimerkiksi vuosilomapäiviä, mikäli vapaajakso on taloudellisesti hankala muuten järjestää.

Perhevapaajärjestelmä uudistuu 1.8.2022

Perhevapaajärjestelmä uudistuu äitiys,- erityisäitiys, isyys- ja vanhempainvapaan osalta. Siitä lähtien äidin käytettävissä on raskaus- ja erityisraskausvapaa. Vanhempien käytettävissä on vanhempainvapaa. Molemmilla vanhemmilla on yhtä suuri vanhempainvapaakiintiö. Omasta kiintiöstään voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle.

Uudessa perhevapaajärjestelmässä perhevapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Tavoitteena on lisätä työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioida paremmin erilaiset perhemuodot.

Työntekijä saa 1.8.2022 lähtien tiettyjen edellytysten täyttyessä subjektiivisen oikeuden omaishoitovapaaseen.

Testaa, miten hyvin ymmärsit lukemasi!

0%

Mitkä vapaat ovat mahdollisia äideille?

Oikein! Väärin!

Mitkä vapaat ovat mahdollisia isille?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi toimeentulosta perhevapaalla
Hienoa työtä!
Kannattaa kerrata vielä.