Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

kelloAmmattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikoilla luottamusmies.  Luottamusmiehellä on useita tehtäviä. Hän valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa. Vaikka luottamusmies edustaa neuvotteluissa ensisijaisesti järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä, hän voi yhteistoimintaneuvotteluissa kuitenkin edustaa myös koko henkilöstöä.

Luottamusmiestä voidaan myös kutsua ammattiliiton kouluttamaksi oman alan ”tietopankiksi”, sillä liitot tarjoavat luottamusmiehille monenlaista koulutusta.  Yksittäisen työntekijän ei siis itse tarvitse yrittää selvittää esimerkiksi työlainsäädännön tai työehtosopimusten määräyksiä, vaan apua saa tarvittaessa luottamusmieheltä. Mikäli työntekijää kohtaa ristiriitatilanne työnantajan kanssa, ei siitä tarvitse selviytyä yksin, vaan apuun tulevat luottamusmies ja ammattiliitto.

Luottamusmiehen valitsevat liiton jäsenet työpaikalla, useimmiten vaaleilla. Luottamusmies valitaan aina määräajaksi, yleinen toimintakauden pituus on kaksi vuotta. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa, joka on kyseisen ammattiliiton jäsen. Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta tehtäviinsä. Luottamusmies toimii pääsääntöisesti oman toimensa ohella. Suurimmilla työpaikoilla voi olla useita luottamusmiehiä ja myös päätoimisia luottamusmiehiä.

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu

Jokaisella työpaikalla on työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö. Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla valitaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutetulla on luottamusmiehen tapaan useita tehtäviä. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä niitä sääteleviin työsuojelusäännöksiin. Lisäksi hän kannustaa työntekijöitä itse kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi. Hän myös välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu yhdessä luottamusmiehen ja työsuojelupäällikön kanssa huolehtii työolojen turvallisuudesta. Vähintään 20 työntekijän työpaikoilla valitaan lisäksi työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista valvovat viranomaisena työsuojelupiirit.