Introduktion

Du har lagstadgad rätt att få högklassig introduktion när du börjar på ett nytt jobb. Var och en har rätt till introduktionsutbildning, även om det handlar om kortjobb eller sommarjobb. Enligt arbetarskyddslagen måste arbetsgivaren erbjuda dig tillräcklig introduktionsutbildning om dina arbetsuppgifter, dina arbetsredskap och deras korrekta användning. Under introduktionen får du bekanta dig med kulturen, människorna, förfarandena och förväntningarna på den nya arbetsplatsen.

När du får din introduktionsutbildning är det bra att ställa frågor alltid när det är något som du undrar över. Du kan t.ex. skriva ner saker och ting så att du inte glömmer bort något viktigt. I början av ett nytt arbetsförhållande få du mycket ny information på en gång, och du får lära dig nya saker. Du kan också föra fram egna observationer och utvecklingsidéer, om du har sådana.

Under introduktionen ska den nyanställda få lära sig:

 • sina egna arbetsuppgifter
 • hur arbetsplatsen fungerar
 • om sina arbetsredskap
 • om arbetarskyddet

Plan för introduktionsutbildningen

Det är vanligtvis den närmaste chefen som ansvarar för den nyanställdas introduktion och handledning. Chefen gör upp en skriftlig plan som redogör för introduktionens innehåll och struktur. När man gör upp en introduktionsplan bör man beakta bl.a. arbetsförhållandets längd och den anställdas yrkeskompetens, erfarenhet och utbildning. Chefen behöver inte själv ta hand om hela introduktionen, utan hen kan också delegera ansvaret till andra arbetstagare. Det är ändå alltid ledningen och chefen som har det slutliga ansvaret för introduktionsutbildningen.

Varje ny anställd måste få tillräckligt med information bland annat om arbetet och arbetsplatsen, arbetsplatsens spelregler och gemensamma anvisningar, användningen av maskiner och anläggningar, användningen av skyddsutrustning, säkra arbetsmetoder och faror och risker som anknyter till arbetet. Under introduktionen får den nyanställda lära sig att arbeta på tryggaste möjliga sätt och att identifiera farliga situationer som kan uppstå i arbetet.

Vad gör du om du inte får en introduktionsutbildning?

Om du inte upplever att du fått en tillräcklig introduktion eller något känns oklart, ta upp saken med din närmaste chef. Om detta inte är möjligt, kontakta arbetarskyddsfullmäktigen eller förtroendemannen på din arbetsplats. Glöm inte att du också kan be dina arbetskamrater om hjälp.

Handledning i arbetet

Introduktionen gäller inte endast nyanställda, utan också personer som får nya arbetsuppgifter inom samma organisation. Då en arbetstagare flyttar till en ny uppgift, hjälper handledning i arbetet hen att bekanta sig med sina personliga uppgifter och ansvarsområden samt med arbetets krav och förutsättningar. När uppgifter och arbetsförhållanden förändras, måste arbetstagarna få utbildning och handledning om det som är nytt. I förändringssituationer blir arbetstagaren tvungen anpassa sig till sin nya situation. Även positiva förändringar kan vara psykiskt påfrestande.

Handledning i arbetet behövs, när:

 • arbetstagaren får nya arbetsuppgifter
 • arbetsmetoderna förändras
 • företaget skaffar och börjar använda nya maskiner, anläggningar och ämnen
 • arbetet sällan upprepas
 • säkerhetsanvisningarna försummas
 • det sker en arbetsolycka på arbetsplatsen eller man upptäcker en yrkessjukdom
 • introduktionsutbildningen är bristfällig
 • i undantagssituationer
 • brister upptäcks i verksamheten och i produkternas eller tjänsternas kvalitet

Källa: Arbetarskyddscentralen