Semester

En av de mest betydande förmånerna i Finland är de semestrar och ledigheter som fackförbunden förhandlat fram. I semesterlagen föreskrivs om en årlig semester om högst fem veckor, men det kan finnas avtal om längre semester med lön i arbets- eller tjänstekollektivavtalet för din bransch. I arbets- eller tjänstekollektivavtalen kan också finnas preciserande bestämmelser om hur semestern och lönen eller ersättningen som betalas för semestertiden bestäms.

Semester

Enligt semesterlagen tjänar en arbetstagare in två dagar för varje månad som arbetstagaren är i arbete (s.k. kvalifikationsmånad), då anställningen varat i under ett år, och 2,5 dagar per månad, då anställningen varat i mer än ett år. När semesterns längd räknas, avrundas en halv dag upp till en hel semesterdag.

Full semesterrätt enligt semesterlagen är sammanlagt 4 veckor semester sommaren och en vecka semester på vintern.

Du kan ha rätt till en längre semester med lön, om detta avtalats på arbetsplatsen eller i kollektivavtalet.

Innan tidpunkten för semestern bestäms ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att framföra sin åsikt om semesterns tidpunkt.  Arbetsgivaren ska i mån av möjlighet beakta arbetstagarnas synpunkter och bemöta arbetstagarna jämlikt när tidpunkten för semestrarna bestäms.

Enligt semesterlagen ska 24 dagar av semestern hållas under semesterperioden (maj–september), om detta inte orsakar svårigheter för arbetsgivarens verksamhet.

Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren semesterns tidpunkt senast en månad innan semestern börjar. Om detta inte är möjligt, får tidpunkten för semestern meddelas senare, dock senast två veckor innan semestern börjar.

Huvudregeln är att både sommarsemestern och vintersemestern hålls så oavbrutna som möjligt. Om semester måste hållas i flera delar av en orsak som beror på arbetsgivaren, är det bra att hålla i minnet att semesterlagen föreskriver att minst 12 dagar (två veckor) av sommarsemestern ska hållas oavbrutet. I övrigt kan semestrar delas upp för att tas ut i flera delar. Om du själv vill ta ut din semester i kortare perioder, ska du komma överens om det med din arbetsgivare.

Glöm inte att en så lång oavbruten semester på sommaren och vintern som möjligt hjälper dig bättre att återhämta dig från arbetet och orka i arbetet igen! Enligt lagen har du rätt till en oavbruten semester om det inte är omöjligt med tanke på organiseringen av arbetet. Hur oavbrutna semestrar är varierar starkt beroende på bransch, och därför finns det ofta avtal om dem i kollektivavtalen.

Vad betyder tid som likställs med arbetad tid?

I ett anställningsförhållande tjänar du in semester från anställningsförhållandets början efter antalet så kallade kvalifikationsmånader. Du tjänar in semester också för tid som likställs med arbetad tid.

Som tid som är likställd med arbetad tid räknas sådan frånvarotid för vilken arbetsgivaren enligt lag är skyldig att betala lön till arbetstagaren. Som tid som är likställd med arbetad tid räknas till exempel de dagar då arbetstagaren varit på moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller olycka (högst 75 arbetsdagar under kvalifikationsåret) eller på grund av permittering (högst 30 arbetsdagar i taget).

Semesterpenning

I arbets- och tjänstekollektivavtal avtalas om semesterpenning som betalas antingen före eller efter semestern. Semesterpenningen utgör i allmänhet 50 procent av lönen för semestertid och den betalas utöver semesterlönen eller semesterersättningen.

Semester då anställningsförhållandet upphör

Då anställningsförhållandet upphör, betalas semesterlön som motsvarar den semester som inte tagits ut i pengar som en så kallad semesterersättning.

Kontrollera i lönespecifikationen att semesterersättningen och semesterpenningen betalats på rätt sätt i anslutning till slutlönen.

Alla har rätt till ledighet

Om du arbetar tillfälligt eller har väldigt få arbetstimmar per månad, kan det hända att du inte tjänar in någon semester alls. För sådana situationer finns det bestämmelser om rätten till ledighet i semesterlagen. Detta arrangemang som bygger på semesterlagen garanterar att arbetstagare som haft en kortvarig anställning eller arbetar varierande också har rätt till ledighet. Då tjänar du in 2 dagar ledighet per kalendermånad under anställningsförhållandet. Antalet arbetsdagar eller -timmar har ingen betydelse. Det räcker med att anställningen är i kraft.

Du intjänar alltid således 2 dagar i månaden, även om anställningen varar i mer än ett år. Arbetstagaren har rätt till fyra veckors ledighet efter att anställningen varat i ett år. Du får själv bestämma om du tar ledigt. Du kan också ta endast en del av ledigheten. För ledigheten betalas inte lön, utan semesterersättning som bestäms enligt 16 och 19 § i semesterlagen.