Anställningsförhållande för en minderårig person

Arbetsgivaren får i regel heltidsanställa en ung person som har fyllt 15 år och som har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen, dvs. grundskolan. En person får utföra lätt arbete redan samma år som hen fyller 14 år.  

En ung persons rättigheter och skyldigheter i ett anställningsförhållande bestäms delvis på ett annat sätt än i fråga om en myndig person. Med anställning för minderårig avses anställningsförhållanden för personer som inte fyllt 18 år. På en anställning för en person som inte fyllt 18 år tillämpas lagen om unga arbetstagare

Börja jobba i 14 års ålder

En ung person kan utföra lätt arbete redan samma år som hen fyller 14 år. Med lätt arbete avses arbete som inte inverkar skadligt på den ungas hälsa, utveckling eller skolgång. Den minderårigas anställningsförhållande är en viktig första erfarenhet av arbetslivet. 

Anställningens längd

  • Högst hälften av ferietiden från skolan.  
  • Under pågående skolarbete tillfälligt eller annars för en kortvarig arbetsprestation.  

Av särskilda skäl kan det med regionförvaltningsverkets tillstånd tillåtas att en person som inte fyllt 14 år tillfälligt får arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang. 

Längre anställning i 15 års ålder 

En person som fyllt 15 år och avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen kan anställas i ett ordinarie anställningsförhållande. Det är alltid bra att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. Då är det lätt att kontrollera vad du och arbetsgivaren avtalat, om någonting är oklart. Avtala åtminstone om lönen, arbetstiden, arbetsuppgifterna och anställningens varaktighet i arbetsavtalet. 

Ingående av arbetsavtal 

  • Den som har fyllt 15 år får själv ingå samt säga upp och häva sitt arbetsavtal.  
  • I fråga om en person som inte har fyllt 15 år kan vårdnadshavaren ingå arbetsavtal på den ungas vägnar eller ge den unga tillstånd att själv ingå avtalet. 
  • Vårdnadshavaren har rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det är nödvändigt med hänsyn till den ungas uppfostran, utveckling eller hälsa. 
  • Arbetsgivaren ska på en ung arbetstagares eller dennes vårdnadshavares begäran och innan avtal ingås visa upp en skriftlig utredning om villkoren i arbetsförhållandet för den unga arbetstagaren, om avtalet inte ingås skriftligen eller det är fråga om hushållsarbete under endast en dag i arbetsgivarens hem. 

Studerande kan gå med i facket redan innan de fyller 18 år – kontrollera medlemsvillkoren hos fackförbundet i din bransch.