Lön

Lön betalas för utfört arbete. Lönebetalningen kan bygga på tid (tim- eller månadslön) eller på arbetets utförande och resultat. Lönen och dess bestämningsgrund ska antecknas i arbetsavtalet. Utöver lönen kan arbetsgivaren också erbjuda anställningsförmåner, till exempel lunchssedlar, motions- och kultursedlar eller en personalbiljett.

Kanske du också hört termerna arvode eller arbetsersättning. Vid överenskommelse om arbete är det viktigt att kontrollera förslaget om betalningen av ersättningen för jobbet. Den här detaljen har betydelse för arbetstagaren, eftersom arbetsersättning inte beskattas som lön utan som inkomst av rörelse och yrke eller som personlig förvärvsinkomst.

Lönebeloppet

Lönebeloppet avtalas med arbetsavtalet. I kollektivavtalen för olika branscher avtalas i allmänhet om grunderna för bestämmandet av lönen och om minimilönerna. Lönen får inte vara mindre än minimilönen, men den kan naturligtvis vara större. Om det inte finns ett kollektivavtal för branschen har arbetstagaren rätt att få sedvanlig och skälig lön för det arbete som arbetstagaren utför.

Kanske du också hört termerna arvode eller arbetsersättning. Vid överenskommelse om arbete är det viktigt att kontrollera förslaget om betalningen av ersättningen för jobbet. Den här detaljen har betydelse för arbetstagaren, eftersom arbetsersättning inte beskattas som lön utan som inkomst av rörelse och yrke eller som personlig förvärvsinkomst.

Personliga tillägg och arbetserfarenhetstillägg

I kollektivavtalen avtalas ofta om ett lönesystem där till exempel arbetets kravnivå och arbetstagarens arbetsprestation påverkar lönebeloppet. Även betalningen av arbetserfarenhetstillägg bygger på kollektivavtal. Enligt systemet med arbetserfarenhetsavtal stiger lönen automatiskt när personen arbetat i företaget en bestämd tid.

Ett personligt tillägg kan bygga på arbetsavtalet eller på företagets praxis. Personliga tillägg bygger på utvärdering av arbetsprestationen, och sådana tillägg kan betalas ut till exempel utifrån arbetsprestationer, resultat, mångkunnighet eller samarbetsförmåga.  

Praktikantlön

Praktik som anknyter till studier kan vara med eller utan lön. Det är viktigt att du kommer skriftligen överens med arbetsgivaren om lönen på förhand.  Praktikantlöner är ofta lägre än normalt eftersom arbetsgivaren använder mer tid under praktiken för att handleda den studerande.  I vissa branscher bestäms praktikantlönen i kollektivavtalet. Den kan vara till exempel 70–90 procent av den lägsta tabellönen i branschen. 

Är din lön för låg?

Om du upptäcker att din lön är lägre än minimilönen enligt kollektivavtalet för branschen, ska du utreda saken tillsammans med din chef och förtroendemannen. Prata med chefen eller förtroendemannen också om du upptäcker oklara löneskillnader. Du kan ha råkat ut för lönediskriminering.

Löneförhöjningar

Lönen höjs i enlighet med arbets- och tjänstekollektivavtalen, men arbetsgivaren får höja lönen mer än vad som avtalats i kollektivavtalet. Lönen kan däremot inte sänkas utan ditt samtycke.

Be om löneförhöjning

Det är viktigt att du aktivt följer med din lön i relation till den mängd arbete som du gör. När du funderar på att be om löneförhöjning, kan du förbereda dig för samtalet med din chef genom att kontrollera i kollektivavtalet var din lön placerar sig i lönesystemet och i fackförbundets lönestatistik hur din lön förhåller sig till marknadslönerna.

Du kan motivera löneförhöjningen till exempel genom att din kompetens eller dina arbetsprestationer utvecklats. Det är bra att regelbundet förhandla om lönen till exempel i anslutning till utvecklingssamtal, eller så kan du komma överens om ett separat möte för ärenden som gäller lönen. 

Lönedagen

Lönen betalas ut minst en gång i månaden, och till arbetstagare med timlön två gånger om månaden. Detta kallas för lönebetalningsperioden. Det finns anledning att anteckna lönebetalningsperioden och lönedagen, dvs. dagen då arbetstagaren kan ta ut sin lön från kontot, i arbetsavtalet. Lönen ska betalas in på det konto som arbetstagaren anvisar.

Om lönebetalningsdagen är en söndag, en söckenhelg eller helgfri lördag, är lönens förfallodag den föregående vardagen.

Arbetstagaren ska få en specifikation över den utbetalda lönen. Av specifikationen ska framgå lönen, skatterna och de lagstadgade avgifterna, till exempel arbetslöshetsförsäkringspremien och arbetspensionspremien. Kontrollera alltid lönespecifikationen omsorgsfullt och berätta genast för arbetsgivaren om eventuella fel. Om lönebetalningsdagen är en söndag, en söckenhelg eller helgfri lördag, är lönens förfallodag den föregående vardagen.

Arbetstidsrelaterade tillägg

I lönen kan också ingå tillägg av olika slag. Beroende på tidpunkten när arbetet har utförts kan arbetsgivaren utöver lönen betala till exempel tillägg för arbete på kvällstid, nattetid, lördag, söndag eller söckenhelg. Till exempel för arbete som utförts på söndag betalas lön som förhöjts med 100 procent.

De tillägg som betalas ut och deras belopp avtalas i allmänhet i branschens kollektivavtal. Det är bra att i början av anställningen kontrollera vilka tillägg som betalas ut för arbete till exempel på kvällstid eller veckoslut.

Övertidsersättningen för de två första arbetstimmarna är 50 procent och för de därpå följande timmarna 100 procent. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om att mertids- eller övertidsersättningen byts ut mot fritid.

Lönespecifikationen

I anslutning till utbetalningen av lönen ges en lönespecifikation, av vilken framgår lönebeloppet och grunderna för beloppets bestämmande. Av specifikationen framgår dessutom eventuella lönetillägg (t.ex. mertids- och övertidsersättningar), skattefria ersättningar som betalats ut, anställningsförmåner samt skatter som debiterats på lönen, dvs. förskottsinnehållning, pensions- och socialskyddsavgifter och eventuella andra avgifter, till exempel fackföreningens medlemsavgift.

Kontrollera alltid att alla nödvändiga avgifter och belopp syns på lönespecifikationen. Om skatterna eller pensions- och socialskyddsavgifterna inte är specificerade på lönespecifikationen, kan det hända att arbetsgivaren låtit bli att betala dem. I vardagsspråket pratar man om den grå ekonomin. Stöd den inte genom att svartjobba.

Det är också möjligt att ge en elektronisk lönespecifikation. Många arbetsplatser har helt slopat lönespecifikationer på papper. Den elektroniska lönespecifikationen finns vanligen i din nätbank.

Avdrag på lönen

Förskottsinnehållningen är en inkomstskatt som innehålls direkt från lönen. För att betala förskottsinnehållningen behöver din arbetsgivare ditt skattekort. Skattens belopp varierar beroende på dina inkomster – kontrollera din egen skatteprocent i ditt skattekort eller på webbplatsen vero.fi. Du behöver webbankkoder för att logga in på MinSkatt-sidorna.

Från lön som betalas ut till arbetstagare i åldern 17–64 år innehålls en arbetslöshetsförsäkringsavgift varje gång som lön betalas ut. Arbetslöshetsförmånerna finansieras med arbetsgivarens och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter och med en andel som staten betalar. Inkomstskyddet finansieras med arbetslöshetskassornas medlemsavgifter. Med arbetslöshetsförsäkringsavgifterna finansieras det inkomstrelaterade utkomstskyddet vid arbetslöshet, men också vuxenutbildningsstödet och delvis även vissa pensionsförmåner.

Det ska finnas en anteckning om arbetslöshetsförsäkringsavgiften på lönekvittot, precis som om arbetspensionsförsäkringsavgiften. Det är bra att kontrollera sitt lönekvitto för både lönens och avgifternas del. Stöd inte den grå ekonomin genom att svartjobba!

I Finland finansieras arbetspensionerna i huvudsak med arbetspensionsförsäkringsavgifter som innehålls varje gång som lön betalas ut. Arbetspensionsavgifter betalar arbetsgivare och arbetstagare på både den offentliga och privata sektorn. Arbetspensionsavgiften är till sin karaktär en försäkringspremie, som försäkrar oss för den eventualitet att allt inte går som planerat.

Det är bra att kontrollera sitt lönekvitto för både lönens och arbetspensionsavgifternas del. Stöd inte den grå ekonomin genom att svartjobba, eftersom svartjobb inte ackumulerar pension.

I anslutning till en anställning kan arbetstagaren få så kallade naturaförmåner som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren i någon annan form än som penninglön. Exempel på sådana förmåner är lunchförmån, telefonförmån, personalbiljett, motions- eller kultursedel eller bilförmån. Skatteförvaltningen bestämmer årligen beskattningsvärdet på dessa förmåner, och de beskattas sedan utifrån det. Det är dock relativt få arbetstagare som får tillgång till naturaförmåner av det här slaget, främst personer i ledande ställning.

Du kan betala din fackföreningsavgift till ditt fackförbund själv, eller så kan du fylla i ett debiteringsavtal och be att din arbetsgivare innehåller avgiften direkt från din lön. Du kan dra av fackföreningsavgifterna i beskattningen. För mer information, gå till webbplatsen för din fackförening.

Indirekta arbetskraftskostnader

En arbetstagare medför kostnader för arbetsgivaren. Dessa arbetskraftskostnader kallas för indirekta arbetskraftskostnader. Arbetskraftskostnaderna kan indelas i lön för utförd arbetstid, indirekta löner, socialförsäkringsavgifter som arbetsgivaren betalar och företagsspecifika arbetskraftskostnader.