Jobbintervju

Om din arbetsansökan väcker arbetsgivarens intresse, får du inbjudan till en jobbintervju. Titta på arbetsgivarens webbplats före intervjun. Ta också reda på exakt var företaget ligger, så att du säkert hittar fram i tid på intervjudagen. Gå till intervjun i tid och var pigg och alert. Intervjuaren bildar sig en första uppfattning om dig redan när ni skakar hand, och det kan vara svårt att senare ändra på den. Det är viktigt att du uppför dig artigt och vänligt och att du har en snygg och vårdad framtoning.

Välj alltså dina kläder med tanke på den uppgift som du söker. Det är en sak att söka jobb vid kundservicen än som fabriksanställd eller direktör. Det viktigaste är ändå att du känner dig naturlig och bekväm i kläderna. Även ordlös kommunikation, till exempel miner och gester, påverkar den bild som intervjuaren får av dig. Ta med din portfölj till intervjun. Kontrollera att du har alla nödvändiga arbets- och examensintyg eller arbetsprover i den. Det finns många sätt att klara sig bra i en jobbintervju och därför är det viktigt att du är modigt dig själv och undviker att vara alltför spänd.

Du kan öva dig inför intervjun på förhand och fundera på svar på frågor som du tror att kan ställas. Frågorna vid intervjun ska gälla den arbetsuppgift som söks.

Det finns också ämnen som du inte behöver berätta om i en jobbintervju även om arbetsgivaren ställer frågor om dem. Du behöver inte svara till exempel på frågor om din familjesituation och familjeplaner, religion eller politiska övertygelse. Arbetsgivaren får inte behandla sökande ojämlikt utifrån huruvida de svarat eller inte svarat på frågorna.

Videointervju

Det blir allt vanligare med videointervjuer vid jobbsökning. Om du ska delta i en videointervju ska du tänka på samma saker som vid en vanlig intervju. En vårdad och prydlig framtoning och artigt beteende förmedlas till arbetsgivaren också vid en videointervju. Var dig själv på videon, och ett leende gör aldrig någon skada. Kontrollera att bakgrunden som syns på videon är snygg och prydlig, och att miljön är lugn och tyst.

Gör så här, när du förbereder dig inför en videointervju:

  • Om du har fått frågorna på förhand, studera dem före intervjun. Arbetsgivaren kan ha gett instruktioner om hur långa svaren får vara.
  • Öva dina svar och pröva olika bildvinklar till exempel genom att höja på datorns kamera.
  • Testa mikrofonen och högtalarna på förhand.
  • Öppna datorn i god tid före intervjun.
  • Kontrollera att datorn och webbförbindelsen fungerar på förhand.

I anslutning till att du söker jobb kan följande tester göras:

Du kan testas med person- och lämplighetstester i anslutning till rekrytering. Syftet med detta är att ta reda på dina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna. Under anställningen kan du bli testad för att utreda ditt behov av utbildning och annan yrkesinriktad utveckling. Persontestning förutsätter alltid personens samtycke.

Arbetsgivaren kan begära att den sökande drogtestas. Testet kräver den jobbsökandes samtycke för att det ska kunna göras. Drogtestning kan begäras då avsikten att den som söker jobb ska ha arbetsuppgifter som förutsätter noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga och utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan:

1) äventyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd,

2) äventyra landets försvar eller statens säkerhet,

3) äventyra trafiksäkerheten,

4) öka risken för betydande miljöskador,

5) äventyra skyddet, användbarheten, integriteten och kvaliteten i fråga om uppgifter som erhållits i arbetet och därmed orsaka olägenhet eller skada för de allmänna intressen som skyddas av sekretessbestämmelserna eller äventyra de registrerades integritetsskydd eller rättigheter, eller

6) äventyra en företagshemlighet eller orsaka arbetsgivaren eller dennas kund ekonomisk skada som är större än ringa, om äventyrandet av företagshemligheten eller uppkomsten av en ekonomisk risk inte kan förhindras på något annat sätt.

Arbetsgivaren har en på arbetstagarens samtycke grundad rätt att behandla uppgifter också då:

1) arbetssökanden ska sköta uppgifter i vilka förutsätts särskilt förtroende, i vilka arbetet utförs på något annat ställe än i lokaler som övervakas av arbetsgivaren och i vilka utförande av arbetet under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan orsaka arbetsgivarens kund betydande ekonomisk skada eller äventyra dennas personliga säkerhet,

2) arbetssökanden ska sköta uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga utan att andra personer deltar, eller

3) arbetssökanden ska sköta uppgifter som innebär självständig och oövervakad hantering av narkotika eller av större än obetydliga mängder sådana läkemedel som kan användas i berusningssyfte.

Vad som bestäms ovan tillämpas också om arbetstagarens arbetsuppgifter förändras under arbetsavtalsförhållandet så att de uppfyller ovan nämnda förutsättningar för att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla uppgifter i intyget över narkotikatest.

Se avsnittet om Behandling av uppgifter om narkotikabruk i Finlex.

Arbetsgivaren kan kontrollera kreditupplysningarna om det är möjligt för arbetstagaren att försöka utverka olaglig ekonomisk nytta för sig själv. Sådana uppgifter är bl.a. arbetsuppgifter där personen fattar beslut som omfattar ekonomiska förbindelser, beviljar krediter eller övervakar dem, hanterar en kunds eller organisations medel eller kommer i kontakt med skyddade affärs- och yrkeshemligheter.