Arbetsavtal

Grattis till den nya arbetsplatsen!

Det finns alltid en massa att minnas och lära sig i början av en anställning. Kontrollera att allt som du kommit överens om med arbetsgivaren står i ditt arbetsavtal, till exempel lönen, anställningens längd, stället där arbetet utförs och det kollektivavtal som tillämpas.

Gör ett skriftligt arbetsavtal

Arbetsavtalet är arbetslivets grundläggande avtal. Med det förbinder vi oss att utföra arbete i enlighet med avtalet åt arbetsgivaren mot den lön och andra förmåner som definieras i avtalet.

Det är alltid bäst att göra ett skriftligt arbetsavtal, men även ett muntligt arbetsavtal är giltigt.

Arbetsavtalets innehåll

I arbetsavtalet antecknas arbetets begynnelsedatum, och om arbetsavtalet är för viss tid, även arbetets slutdatum. Om arbetet slutar till exempel då ett bestämt projekt slutförs, ska anställningens uppskattade datum antecknas i arbetsavtalet. Stället där arbetet utförs ska anges i arbetsavtalet. Det är viktigt särskilt då arbetsgivaren har många verksamhetsställen. Om det inte finns ett fysiskt ställe där arbetet utförs, kan man konstatera i arbetsavtalet att det inte finns ett fysiskt ställe där arbetet ska utföras.

Det är också viktigt att de huvudsakliga arbetsuppgifterna anges i arbetsavtalet.

I arbetsavtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren bestäms villkoren för arbetets utförande, till exempel lönen, stället där arbetet ska utföras och arbetets begynnelse- och slutdatum. Det är också viktigt att meddela de huvudsakliga arbetsuppgifterna i arbetsavtalet. I annat fall är det möjligt att ge arbetstagaren arbetsuppgifter för vilka hen egentligen inte har anställts. I villkoren meddelas också det kollektivavtal som lämpar sig för arbetet. I många fall definieras anställningsförhållandets villkor mer ingående i kollektivavtalet än i lagstiftningen.

Kontrollera att följande villkor bestäms i ditt arbetsavtal:

  • Lön
  • Stället där arbetet ska utföras
  • Avtalets begynnelsedatum
  • Avtalets slutdatum (om avtalet inte gäller tills vidare)
  • Huvudsakliga arbetsuppgifter
  • Det kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet och som bestämmer anställningsförhållandets villkor.

Om arbetsavtalet gäller för viss tid, kan ingendera parten vanligen inte säga upp avtalet, om detta inte överenskommits i arbetsavtalet. En anställning för viss tid kan hävas endast på lagliga grunder. Om det finns ett villkor som gäller prövotid i avtalet, kan ett avtal för viss tid hävas under prövotiden.

Det är alltid bäst att göra upp arbetsavtalet skriftligen. Ett skriftligt arbetsavtal är i både arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. Då är det möjligt vid behov att kontrollera vad som överenskommits om arbetets utförande och anställningens villkor. I regel kan ingen av parterna ensidigt ändra de villkor som avtalas i arbetsavtalet utan den andra partens samtycke.

Du behöver inte underteckna arbetsavtalet genast, utan du kan be om att få tid att sätta dig in i arbetsavtalet. Medlemmar i facket kan be arbetsplatsens förtroendevalda att kontrollera avtalets innehåll. Du kan också studera arbetsavtalet i lugn och ro med någon närstående och ge det undertecknade arbetsavtalet till arbetsgivaren senare.

Prövotid

I arbetsavtalet kan parterna komma överens om en prövotid på högs sex månader i anställningsförhållandets början. Om arbetstagaren varit frånvarande under prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden. Om det ingått perioder av arbetsoförmåga eller familjeledigheter i prövotiden är det möjligt att förlänga prövotiden med en månad för varje 30 dagars period av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om förlängningen av prövotiden innan prövotiden går ut.

I en anställning för viss tid får prövotiden med förlängningar utgöra högst hälften av arbetsavtalets längd, dock inte mer än sex månader. Om det finns en bestämmelse om prövotid i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om att denna bestämmelse iakttas, då arbetsavtalet ingås.

Under prövotiden har båda parterna rätt att häva arbetsavtalet. Ett arbetsavtal får dock inte hävas på diskriminerande grunder eller på andra grunder som är olämpliga med tanke på prövotidens syfte.