Prövotid

I arbetsavtalet kan parterna komma överens om en prövotid på högs sex månader i anställningsförhållandets början. Om arbetstagaren varit frånvarande under prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden. Om det ingått perioder av arbetsoförmåga eller familjeledigheter i prövotiden är det möjligt att förlänga prövotiden med en månad för varje 30 dagars period av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om förlängningen av prövotiden innan prövotiden går ut.

I en anställning för viss tid får prövotiden med förlängningar utgöra högst hälften av arbetsavtalets längd, dock inte mer än sex månader. Om det finns en bestämmelse om prövotid i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om att denna bestämmelse iakttas, då arbetsavtalet ingås.

Under prövotiden har båda parterna rätt att häva arbetsavtalet. Ett arbetsavtal får dock inte hävas på diskriminerande grunder eller på andra grunder som är olämpliga med tanke på prövotidens syfte.