Ledighet

Studieledighet

Arbetstagare kan få studieledighet från arbetet. Under studieledigheten kompletterar arbetstagaren sitt kunnande. När man börjar studera händer det ofta att inkomstnivån sjunker. Därför ger samhället olika slag av ekonomiskt stöd till den som studerar. En studerande på heltid kan ansöka om studiestöd hos Fpa. Du kan också ansöka om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden, om du varit minst åtta år i arbetslivet senast på den dag som stödet börjar.

Studiestöd

Studiestödet kan trygga din utkomst under studierna. Studiestödet består av studiepenning, statsborgen för studielån och bostadstillägg.  Villkoren för beviljandet av stödet är olika för yrkesutbildning och högskoleutbildning. Villkoren för att få studiestöd är att man studerar på heltid, att studierna går framåt och att man behöver ekonomiskt stöd.

Vuxenutbildningsstöd

Även vuxna kan vara studerande. Vuxenutbildningsstödet är avsett för att trygga utkomsten under studierna för personer som varit en längre tid i arbetslivet. Villkoret för att få stödet är minst åtta års arbetshistorik, varav minst ett år hos den nuvarande arbetsgivaren. Den som får vuxenutbildningsstöd ska ha studieledighet från sitt arbete. Stöd kan erhållas för studier vid en läroanstalt som är under offentlig övervakning. Om personen har arbetsinkomster under studierna, är det möjligt att ansöka om vuxenutbildningsstöd som anpassad förmån. Även en person som arbetar som företagare kan få vuxenutbildningsstöd. Vuxenutbildningsstöd beviljas av Sysselsättningsfonden.

Yrkesexamensstipendiet är en sporre av engångskaraktär som kan beviljas en person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och har en arbetshistorik om minst fem år.

Familjeledighet

Syftet med familjeledigheter är att hjälpa arbetstagare att sammanpassa arbetet och familjelivet. En förälder kan ta ledigt från arbetet för att vårda sitt barn, och det finns alternativ för utkomsten under ledigheten även om föräldern inte får sin normala lön.

Moderskapsledighet och särskild moderskapsledighet kan endast användas av mamman och faderskapsledigheten endast av pappan. Alla övriga föräldraledigheter kan mamman och pappan dela mellan sig på gemensamt beslut.

En arbetstagare har rätt till familjeledighet när de lagstadgade villkoren för ledigheten uppfylls och hen iakttar föreskrifterna om tidsfristen för meddelande om ledighet. I fråga om partiell vårdledighet kan arbetsgivaren i vissa undantagssituationer vägra att ge familjeledighet. 

När?Ledighetens längdUtkomst
Graviditetsledighet14-30 vardagar

före den beräknade tiden
40 vardagarModerskapspenning*
Särskild graviditetsledighetGenast när graviditeten har konstateratsFram till graviditetsledighetens börjanSärskild moderskapspenning
FöräldraledighetTills barnet fyller två årMax 320 arbetsdagar totalt, 160 arbetsdagar för varje förälder.Föräldrapenning
Partiell föräldrapenning
VårdledighetNär föräldraledigheten slutarTills barnet fyller tre årStöd för hemvård
Stöd för privat vård
Partiell vårdledighetFöräldern jobbar högst 30 timmar i veckan och vårdar sitt barn resten av tidenTillsammans med ett barn under tre år.
Med ett barn som går i årskurs 1 och 2 i skolan.
När barnet är under 3 år: Flexibel vårdpenning *
När barnet går i årskurs 1 och 2 i skolan:
Partiell vårdpenning *
Tillfällig vårdledighetNär föräldern stannar hemma för att vårda ett plötsligt insjuknat barn som inte fyllt 10 årFyra dagar/barn/sjukdomI kollektivavtalet kan det finnas en föreskrift om lön under 1–4 dagar Kontrollera alltså ditt kollektivavtal!
Frånvaro av tvingande familjeskälPå grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olyckaLängden bestäms inte i lag, cirka en vecka beroende på situationenFråga arbetsgivaren om lön betalas under frånvaron
Frånvaro för vård av familjemedlem eller någon annan närståendeFör särskild vård av en familjemedlem eller någon annan närstående, till exempel terminalvårdArbetstagaren ska komma överens med arbetsgivaren om längden och arrangemangenFråga arbetsgivaren om lön betalas under frånvaron

* Utbetalningen av flexibel vårdpenning slutar när barnet fyller tre år. Föräldern kan fortsätta den partiella vårdledigheten, men förmån betalas inte ut för den. Rätt till förmånen finns i det skedet när föräldern har partiell vårdledighet för att vårda sitt barn om går i årskurs 1 eller 2 i skolan. Då betalas partiell vårdpenning ut till föräldern.

* Det kan hända att din arbetsgivare betalar lön under moderskaps- eller faderskapsledighet. Kontrollera alltså ditt kollektivavtal!

Längden av en familjeledighet

Det är viktigt att du omsorgsfullt tänker efter hur länge du meddelar att du tar familjeledighet eftersom det inte är automatiskt möjligt att ändra på familjeledighetens tidpunkt eller längd efter att du anmält dem. När du tar ut en lång familjeledighet är det bra att komma överens om hur du håller kontakt med din chef under familjeledigheten.

När familjeledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt, ska arbetstagaren erbjudas ett arbete som motsvarar det tidigare arbetet i enlighet med arbetsavtalet, och om inte ens detta är möjligt, annat arbete i enlighet med arbetsavtalet.

Lön under familjeledighet

Enligt lag är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön under familjeledighet, men i flera arbets- och tjänstekollektivavtal har avtalats om betalning av lön under ledigheten eller en del av den. Fråga din chef om du kan använda till exempel semesterdagar för ledigheten, om det är ekonomiskt svårt att ordna ledigheten på annat sätt.