Työttömän toimeentulo

Työntekijä voi menettää työnsä irtisanomisen tai lomautuksen takia. Työnantaja voi myös tarjota vain osa-aikatyötä.

Työttömäksi jääneen henkilön pitää ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi. Työttömyyskorvausta saa vain, jos työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Työttömyysetuudet

Työttömyysetuuksia ovat työttömyyskassojen maksama ansiopäiväraha sekä Kelan maksama peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat samansuuruisia.

Työttömyyskassan jäseninä on joko työntekijöitä tai yrittäjiä. Kassa maksaa jäsenilleen rahaa työttömyyden ajalta. Työttömyyskassan jäsenenä saat parhaan toimeentulon työttömyyden aikana. Palkkasi vaikuttaa työttömyyskorvauksen määrään. Korvaus on sitä parempi, mitä suurempi palkka sinulla on ollut.

Jos työllistyt osa-aikaisesti, saat soviteltua päivärahaa. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, et saa työttömyyspäivärahaa, ennen kuin ilmoittaudut taas työnhakijaksi ja täytät päivärahan ehdot.

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta ja oman palkan mukaisesta ansio-osasta. Ansiopäivärahan laskentatapa on laissa säädetty, ja se on sama riippumatta alasta tai ammatista. Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta.

Lisätietoa ansiopäivärahasta saat omasta työttömyyskassastasi sekä osoitteesta tyj.fi.

Sinulle maksetaan peruspäivärahaa, jos olet työtön työnhakija mutta et ole ollut työttömyyskassan jäsen 26:ta viikkoa. Peruspäivärahaa haetaan Kelasta. Sen suuruus muuttuu vuosittain.

Lisätietoa peruspäivärahasta.

Työmarkkinatuki on tarkoitettu ensi kertaa työtä hakeville. Sitä maksetaan myös työttömille, jotka eivät saa päivärahaa. Tuki on peruspäivärahan suuruinen, ja sitä saa tarpeen mukaan. Omien tulojen lisäksi vanhempien tulot voivat vaikuttaa tuen määrään.

Tukea saadakseen alle 25-vuotiaan nuoren pitää hakea kahta opiskelupaikkaa, jos hän ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa. Työmarkkinatuessa on 21 viikon odotusaika, jos hakijalla ei ole ammatillista koulutusta eikä hän täytä muita tuen ehtoja.

Työssäoloehto

Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että täytät työssäoloehdon. Se täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä yhteensä 26 viikkoa eli noin kuusi kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana. Työajan pitää olla ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen. Tarvittava 26 viikkoa voi kertyä useasta lyhyestä työstä. 

Karenssi

Työttömyystuen saajan velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta. TE-toimisto laatii yhdessä työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelman, jonka sisältöön voi itse vaikuttaa.

Karenssi on aika, jonka ajalta työttömyystukea ei makseta. Karensseista on säädetty laissa. Työttömälle asetetaan karenssi, jos hän on kieltäytynyt tai eronnut työstä ilman pätevää syytä. Karensseja määrätään myös silloin, kun työtön ei noudata TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Työsuhteen irtisanominen

Asioi TE-toimistossa 

Kelan peruspäiväraha

Kelan työmarkkinatuki

Lue lisää työttömyysetuuksista