Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat oikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Jokaista pitää kohdella työpaikalla yhtä hyvin kuin muitakin. Ketään ei saa syrjiä.

Tasa-arvolaki

 • estää sukupuoleen perustuvan syrjinnän
 • estää sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän
 • edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa työelämässä.

Mitä on syrjintä?

Työntekijää ei saa syrjiä tai kohdella huonosti jonkin ominaisuuden takia. Syrjintää on myös häirintä ja joustamattomuus. Työnantajan pitää edistää tasa-arvoa.

Isoilta työnantajilta vaaditaan enemmän. Jos työntekijöitä on 30 tai enemmän, työnantajan pitää laatia yhdessä henkilöstön kanssa suunnitelma siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu.

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä:

 • iän
 • alkuperän, kansalaisuuden tai kielen
 • uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen
 • poliittisen toiminnan
 • ammattiyhdistystoiminnan
 • perhesuhteiden
 • terveydentilan tai vammaisuuden
 • seksuaalisen suuntautumisen
 • tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa siihen, että työkavereita kohdellaan hyvin. Se lisää kaikkien hyvinvointia ja jaksamista.

Häirintä

Häirintä on jatkuvaa ikävää käyttäytymistä, joka voi vaarantaa työntekijän terveyttä. Sitä voi olla uhkailu, pelottelu, vihjailu, pilkka, perusteeton arvostelu, aseman kyseenalaistaminen, eristäminen ja seksuaalinen häirintä.

Häirintään voi liittyä myös väärää työnjohtoa. Työntekoon puututaan toistuvasti, työtehtäviä lisätään, sovittuja asioita muutetaan, annetaan nöyryyttäviä käskyjä ja käyttäydytään epäasiallisesti.

Epäasiallinen kohtelu

Ketään ei saa kohdella epäasiallisesti työpaikalla. Epäasiallista kohtelua ei saa vähätellä, ja siihen pitää puuttua heti. Ilmoita työnantajalle epäasiallisesta kohtelusta viipymättä, jotta hän voi puuttua ongelmaan.

Sinun pitää toimia, jos joudut syrjityksi, häirityksi, kiusatuksi tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Epäasiallista kohtelua kärsineen on tärkeää muistaa, että hän ei ole tehnyt mitään väärää. Epäasiallisen kohtelun tekijälle pitää kertoa, että ei hyväksy hänen toimintaansa ja kieltää sen jatkaminen. Kaikki tapahtumat kannattaa kirjata ja säästää todisteet, esimerkiksi häiritsevät sähköpostiviestit.

Työntekijä saa apua asiassa esihenkilöltä, työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä, työterveyshuollosta tai ammattiliitosta. Työnantajan pitää huolehtia siitä, ettei kukaan joudu työpaikallaan kiusatuksi.