Työsuojelu ja turvallisuus

Työsuojelulla varmistetaan, että työnteko on turvallista. Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa. Alle 18-vuotiaita pitää suojella erityisen tehokkaasti.

Työsuojelun kuuluu puuttua myös epäasialliseen kohteluun ja väkivallan uhkaan.

Työnantajan pitää arvioida vaarat, tarkkailla työntekoa ja kehittää sitä turvallisemmaksi. Myös työntekijällä on turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia.

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu

Työnantaja voi toimia itse työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävään voidaan nimetä myös joku muu. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua pitää valita, jos työpaikalla on kymmenen työntekijää tai enemmän. Myös pienillä työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voidaan valita, mutta se ei ole pakollista. Yli 20 työntekijän työpaikalla pitää perustaa työsuojelutoimikunta.

Nuorille työntekijöille sattuu helposti tapaturmia. Niitä voidaan vähentää koulutuksella ja perehdytyksellä.

Työturvallisuus

Työnteon pitää olla kaikille turvallista. Kiire, koneet ja raskaat kantamukset altistavat tapaturmille. Henkistä terveyttä uhkaavat kuormitus ja stressi. Kuormitusta tulee, kun perehdytys on heikkoa, esimies ei tue ja töitä on liikaa.

Työtilojen turvallisuuteen vaikuttavat valaistus, äänet ja sisäilma. Myös kulkureiteistä ja siisteydestä pitää huolehtia, jotta ihmiset eivät kompastele lattialla lojuviin laatikoihin tai johtoihin. Myös työmatkojen turvallisuus tulee varmistaa.

Monet vaarat vältetään, kun työntekijät opastetaan kunnolla. Jokaisen työntekijän pitää myös tehdä työnsä huolellisesti.

Työnantaja vastaa, ettei työstä ole vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Jos vaaroja ei voi kokonaan poistaa, työnantajan tulee hankkia työntekijälle suojaimia. Niitä ovat esimerkiksi suojalasit, turvakengät, suojakäsineet, kypärät, kuulo- ja hengityssuojaimet, valjaat ja suojahaalarit.

Suojaimen tarpeesta päättää työnantaja. Jos säädöksissä vaaditaan suojaimen käyttämistä, työnantajan pitää se hankkia. Työnantajan tulee myös valvoa, että suojainta käytetään.

Työntekijän pitää noudattaa turvamääräyksiä. Sinun täytyy siis käyttää työnantajan antamia suojaimia. Lisäksi jokaisen pitää huolehtia siisteydestä ja noudattaa varovaisuutta. Työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle ilmoitetaan puutteista.

Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle. Kieltäytyä voi silloin, kun vaaraa ei voida varotoimilla välttää.

Työtapaturma

Työtapaturma on äkillinen loukkaantuminen esimerkiksi työssä, työpaikan alueella tai työmatkalla. Työntekijän tulee ilmoittaa tapaturmasta heti työnantajalle.

Tapaturmavakuutus

Työnantajan täytyy ottaa vakuutus kaikille työntekijöille työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutus korvaa työssä tai työmatkalla sattuneen tapaturman ja työstä saadun ammattitaudin.

Työtapaturma on äkillinen loukkaantuminen esimerkiksi työssä, työpaikan alueella tai työmatkalla. Työntekijän tulee ilmoittaa tapaturmasta heti työnantajalle.

Ammattitaudit

Ammattitauti aiheutuu työstä. Yleisimpiä ammattitauteja ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat.

Ilmoita heti työnantajalle, jos huomaat, että työsi aiheuttaa sairauden oireita. Ole lisäksi yhteydessä työterveyshuoltoon. Työoloja voidaan näin heti korjata.