Vapaat

Työuran aikana valtaosa työntekijöistä hyödyntää jossain vaiheessa opinto- ja perhevapaita. Molempiin vapaisiin sisältyy omat lainalaisuutensa ja toimeentuloon liittyvät kiemuransa.

Opintovapaa

Työntekijän oikeus saada opintovapaata työstään on määritelty laissa. Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään yhden vuoden, on sinulla oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, mutta vähintään kolme kuukautta, on sinulla oikeus saada opintovapaata enintään viisi päivää.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi työnantajalle tuntuvaa haittaa. Jos myönnetty opintovapaa on pitempi kuin 50 työpäivää, on sinulla oikeus keskeyttää opintovapaa ja palata työhön.

Opintovapaan edellytyksenä on, että opiskelu tapahtuu julkisen valvonnan alla tapahtuvassa oppilaitoksessa (esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa). Opintovapaan ajalle voit hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Toimeentulo opintovapaalla

Lähtiessäsi opiskelemaan tulotasosi usein laskee. Siksi yhteiskunta tukee opiskelijaa taloudellisesti erilaisin keinoin. Päätoiminen opiskelija voi hakea opintotukea Kelasta. Voit myös hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea, mikäli olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuoden ajan tuen alkamispäivään mennessä.

Opintotuki voi turvata toimeentuloa opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta sekä asumislisästä.  Tuen myöntämisen ehdot eroavat ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.

Opintotuen saamisen edellytyksinä ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Opiskelija voi olla aikuisenakin. Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu opiskelun aikaisen toimeentulon turvaamiseen pidempään työelämässä olleille. Tuen saamisen ehtona on vähintään kahdeksan vuoden työhistoria, josta vähintään vuosi nykyisen työnantajan palveluksessa. Aikuiskoulutustuen saajan tulee olla työstään opintovapaalla. Tukea voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Jos opintojen aikana on työtuloja, voi aikuiskoulutustuen hakea soviteltuna etuutena. Myös yrittäjänä toimiva voi saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea myöntää Työllisyysrahasto.

Ammattitutkintostipendi on kertakannuste, joka voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, jolla on vähintään viiden vuoden työhistoria.

Perhevapaat

Perhevapaiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä sovittamaan yhteen työtä ja perhe-elämää. Perhevapaiden jakautumisessa miesten ja naisten välillä on vielä tehtävää. Tasaisesti jakautuvista perhevapaista ja tasaisesti jakautuvista hoivavastuista hyötyisivät kaikki. Se edistäisi naisten työmarkkina-asemaa, uralla etenemistä ja palkkatasa-arvoa, helpottaisi vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista, vahvistaisi isien vanhemmuutta sekä lisäisi perheen hyvinvointia.

Työn ja perheen yhteensovittamisessa on kyse muustakin kuin omien pienten lapsien hoitamisesta. Työntekijällä voi olla huolehdittavanaan esimerkiksi omat iäkkäät vanhempansa tai vammainen aikuinen lapsi. On myös tärkeä muistaa, että työntekijöillä voi olla erilaisia perheitä ja monimuotoisia perheitä pitää kohdella yhdenvertaisesti.

Toimeentulo perhevapaalla

Milloin?Vapaan pituusToimeentulo
Raskausvapaa14-30 arkipäivää
ennen laskettua aikaa
40 arkipäivääRaskausraha*
ErityisraskausvapaaHeti, kun raskaus on todettuRaskausvapaan alkamiseen saakkaErityisraskausraha
VanhempainvapaaSiihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuottaYhteensä enintään 320 arkipäivää, kummallekin vanhemmalle 160 arkipäivää.Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena
HoitovapaaVanhempainvapaan päättyessäKunnes lapsi täyttää kolme vuottaKotihoidontuki
Yksityisen hoidon tuki
Osittainen hoitovapaaVanhempi tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksiAlle kolmevuotiaan lapsen kanssa.
1. ja 2. luokkalaisen kanssa.
Lapsen ollessa alle 3-vuotias: Joustava hoitoraha *
Lapsen ollessa 1. ja 2. luokalla:
Osittainen hoitoraha *
Tilapäinen hoitovapaaVanhemman joutuessa jäämään kotiin alle 10-vuotiaan lapsen sairastuttuaNeljä päivää/lapsi/sairausTyöehtosopimuksessa saatetaan antaa palkka 1-4 päivältä. Tarkista siis työehtosopimuksesi!
Poissaolo pakottavasta perhesyystäSairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn takiaKestoa ei ole laissa määritelty, tilanteen mukaan noin viikkoKysy työnantajalta poissaolon palkallisuudesta
Poissaolo perheenjäsenen
tai muun läheisen hoitamiseksi
Perheenjäsen tai muun läheisen erityistä hoitoa varten, esimerkiksi saattohoitoSovittava työnantajan kanssa kestosta ja muista järjestelyistä Kysy työnantajalta poissaolon palkallisuudesta
OmaishoitovapaaHenkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai läheiselleViisi päivää kalenterivuoden aikanaKysy työnantajalta poissaolon palkallisuudesta

* Joustavan hoitorahan maksu loppuu lapsen täyttäessä kolme vuotta. Vanhempi voi jatkaa osittaista hoitovapaata, mutta siitä ei makseta etuutta. Oikeus etuuteen on siinä vaiheessa, kun vanhempi on osittaisella hoitovapaalla 1. ja 2. luokalla olevan lapsen takia. Silloin vanhemmalle maksetaan osittaista hoitorahaa.

* Työnantajasi saattaa maksaa palkkaa äitiys- tai isyysvapaan ajalta. Tarkista siis työehtosopimuksesi!