Permittering

Permittering betyder att arbetet och utbetalningen av lön avbryts tillfälligt. I övrigt är anställningsförhållandet oförändrat under permitteringen. En permittering kan meddelas för viss tid eller tills vidare eller genomföras genom att förkorta arbetstiden.

Arbetsgivaren får permittera en arbetstagare, om arbetsgivaren har en i arbetsavtalslagen avsedd grund för uppsägning av arbetsavtalet, om arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren skäligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov. Om arbetsgivaren får arbete som lämpar sig för den permitterade under den tid som permitteringsmeddelandet gäller, ska permitteringen avbrytas.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren personligen meddelande om permitteringens grund, begynnelsetidpunkt och längd eller uppskattade längd senast 14 dagar innan permitteringen börjar (meddelande om permittering). I arbets- eller tjänstekollektivavtalet kan finnas en annan överenskommelse om hur ett meddelande om permittering ska ges.

Den permitterade ska anmäla sig till den lokala arbets- och näringsbyrån och lämna arbetsgivarens permitteringsmeddelande till byrån. En permitterad arbetstagare har rätt till arbetslöshetsdagpenning.