Mitä tarkoittaa lomautus? 

Lomautuksen tarkoitus on turvata työnantajan toiminnan jatkuminen muuttuvien olosuhteiden alla. Lomautettuna työntekijän työsuhde jatkuu, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti. 

Lomautus voidaan toteuttaa joko:

  • Kokoaikaisena, eli poistamalla työvelvoite kokonaan.
  • Osa-aikaisena, eli työaikaa vähentämällä siinä määrin kuin se on lomautuksen perusteen kannalta välttämätöntä. 

Lomautus voidaan tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautuksen aikana lomautetulle soveltuvaa työtä, lomautus pitää katkaista. 

Milloin voidaan lomauttaa? 

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella perusteella: 

  • Kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Tällöin työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle ole tarjota muuta työtä tai koulutusta. 
  • Kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat huonontuneet tilapäisesti, eikä työntekijälle ole mahdollista antaa muita työtehtäviä tai koulutusta. Näin on silloin, kun työn ja työn tarjoamisedellytysten huonontumisen voidaan arvioida kestävän korkeintaan 90 päivää.  

Milloin lomautuksesta pitää ilmoittaa? 

Työnantajan on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista työntekijälle lomautuksen peruste, toteuttamistapa, alkamisaika ja lomautuksen kesto tai arvioitu kesto (lomautusilmoitus). Työ- tai virkaehtosopimuksessa on voitu sopia lomautusilmoituksen antamisesta toisin. 

Mistä toimeentulo lomautuksen aikana? 

Lomautetulla työntekijällä on oikeus joko ansiopäivärahaan tai Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin. Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä ollessaan. Lisätietoa ansiopäivärahasta saat omasta työttömyyskassastasi sekä osoitteesta tyj.fi

Lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyyskorvauksen yhtenä keskeisenä saantiedellytyksenä on, että työtön työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja työnhaku on voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti. Helpoimmin työnhakijaksi voi ilmoittautua TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa

Lisätietoa työttömyysturvasta Kelan sivuilta