Vilket förbund ska jag gå med i?

Fackförbunden består av föreningar som har arbetstagare som medlemmar. Fackförbundet stödjer yrkeskåren och är närvarande i vardagen på arbetsplatsen. Det är en gemenskap där arbetstagarna på arbetsplatsen kan påverka gemensamma ärenden. Arbetsplatsens förtroendeman ger mer information om förbundet som hen representerar, och hen berättar vilket förbund som förhandlar om det tjänste- eller arbetskollektivavtal som används på arbetsplatsen. Olika fackförbund kan ha egna föreningar på samma arbetsplats, och arbetstagaren har alltid rätt att själv bestämma till vilket förbund hen hör.    

Vilket förbund ska jag gå med funderar kvinnan i bild.

Det är frivilligt att gå med i ett fackförbund, men varje arbetstagare har rätt att göra det. Det är en god idé att gå med i facket redan under studietiden. Du kan också byta förbund om du byter bransch eller om det sker betydande förändringar i dina arbetsuppgifter. Välj fackförbund efter din egen bransch eller dina arbetsuppgifter. Då får du sakkunnig hjälp av personer med de rätta branschkunskaperna i eventuella problemsituationer. En del förbund hänvisar personer som lämnat ansökan om medlemskap vidare till andra förbund, om förbundet inte representerar den bransch eller den yrkeskår som den sökande hör till.

Hela 93 procent av alla unga som hör till ett fackförbund skulle rekommendera det till sin kompis.

Enkäten om medborgarnas åsikter om facklig organisering, 2016

Gör så här för att bli medlem

  • Välj det fackförbund som bäst representerar din yrkeskår. Tips: du hittar enkelt förteckningar över fackförbunden på centralorganisationernas webbplatser!
  • Det är i allmänhet lätt att hitta formuläret för medlemsansökan på fackförbundets webbplats. Fyll i det och följ instruktionerna.
  • Om du inte vet vilken förening du borde bli medlem i, hjälper fackförbundets medlemstjänst dig att hitta den förening som bevakar dina intressen bäst.
  • När du blir medlem i facket kan du samtidigt också trygga dina inkomster vid arbetslöshet. För att göra detta, gå samtidigt med som medlem i arbetslöshetskassan, så att du kan få inkomstrelaterat utkomstskydd vid arbetslöshet.

STTK:s medlemsförbund

Du möter STTK-medlemmar varje dag. De jobbar till exempel på sjukhus, åldringshem, fabriker, i skogen, på daghem, inom förvaltningen, på banker, försäkringsbolag och kontor, i kyrkan, på biblioteket, i räddningsuppgifter eller på båt.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n logo

Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland RIA

Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland RIA r.f. är en riksomfattande centralorganisation för specialister inom byggbranschen som har fått sin utbildning i yrkeshögskolor eller tekniska läroanstalter. RIAs mål är att förbättra villkoren både i arbetslivet och samhällslivet för de yrkeskårer organisationen företräder. En personmedlem kan påverka RIAs verksamhet genom sin medlemsförening. Till förbundet hör 17 regionala föreningar som täcker hela landet samt en arbetsmarknadsorganisation.

Fackmännen inom byggnads- och fastighetsbranschen svarar för planering, byggande och underhåll av vår omgivning. Uppgifterna omfattar vid sidan om husbyggande även anläggningsarbete, väg- och vattenbyggande, övrigt samhällsbyggande samt funktioner som stöder dessa, dvs. byggvaruindustri, utbildnings- forsknings- och finansieringsverksamhet samt myndighetsaktiviteter.

Fackförbund Jyty

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (före detta Kommuntjänstemannaförbundet KTF) är ett fackförbund som grundades 1918 och dess medlemsantal är ca 50 000. Jyty representerar personer som arbetar för kommuner, samkommuner, församlingar samt de privata sektorerna och bl a den tredje sektorn.

Ammattiliitto Pron logo

Fackförbundet Pro

Pro – ett av de största fackförbunden i Finland. Fackförbundet Pros medlemmar är utbildade proffs, sakkunniga och chefer oberoende av bransch. Pro är en stark och ansvarsfull påverkare i det finländska arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vår grunduppgift  är att förbättra utkomsten i olika livsskeden för  medlemmarna och för dem som utbildar sig för våra branscher, öka deras välbefinnande i arbetet och på fritiden samt förbättra utvecklings- och sysselsättningsmöjligheterna för dem.

Liittoon / Suomen konepäällystöliiton logo

Finlands maskinbefälsförbund

Medlemmarna för landsidan arbetar på energiverk, pappers- och metallindustrin. För sjösidans del som maskinchefer, maskinmästare och elmästare. I statens tjänst arbetar de för sjöfartsverket, gränsbevakningen och försvarsmakten och för kommunens del på sjukhus, kraftverk, värmecentraler, vatten- och elverk.

Liittoon / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin logo

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer rf

Närvårdare – SuPer är ditt förrbund. SuPer fungerar som en stark intressebevakare för sina medlemmar, utvecklar yrket och utbildningen.

Liittoon / Suomen Laivanpäällystöliiton logo

Finlands Skeppsbefälsförbund

En fackförening är en sammanslutning av löntagare som arbetar inom samma bransch eller som annars har liknande intressen och samma arbetsgivare. Fackföreningsrörelsen i Finland har anor sedan 1800-talet.

Skeppsbefälet behandlade sina gemensamma yrkesfrågor inom lokala skeppsbefälhavarföreningar i de större hamnstäderna. De första befälhavarföreningarna grundades i Åbo och Björneborg 1868. Som medlemmar i dessa föreningar accepterades förutom befälhavare även styrmän och skeppare.

Den 4 oktober 1905 samlades en grupp befälhavare i Åbo och beslöt utreda möjligheterna att grunda en riksomfattande förening ”för främjandet av skeppsbefälhafvarens rätt och bästa samt kårens intressen i övrigt” som det hette i ett brev till den kommande medlemskåren. År 1906 hade verksamheten kommit igång. Förbundet hette Finska Skeppsbefälsförbundet. År 1921 fick förbundet sitt nuvarande namn.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL:n logo

Finska räddningspersonal SPAL

(Websidor endast på finska.)

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurinpelastusalan työntekijöiden ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä. SPALissa on noin 5 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ja ensihoidon ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, palomies-ensihoitaja, paloesihenkilö, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.

Meijerialan Ammattilaiset MVL:n logo

Förbundet för Mejeritekniska Funktionärer MVL

(Websidor endast på finska.)

Meijerialan Ammattilaiset MVL on menestyvä, vahva ja luotettava liitto, joka takaa meijerialan ammattilaisten aseman meijeriteollisuudessa. Meijerialan Ammattilaiset MVL ry on ainoa liitto, joka ajaa meijerialan ammattilaisten asiaa.

Kelas tjänstemannaförbundet

(Websidor endast på finska.)

Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry kokoaa yhteen Kelassa työskentelevät toimihenkilöt, asiantuntijat ja esihenkilöt sekä edistää heidän palkkauksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.

Kirkon alat ry:n logo

Kyrkliga sektorn

(Websidor endast på finska.)

Kirkon alat ry edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä. Jäsenemme työskentelevät evl kirkon, ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla. Kirkon alat ry pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.

Meto ry:n logo

METO – Skogsbranschens Experter

Skogsexperternas egna organisation och intressebevakare är METO-Skogsbranschens Experter.
Medlemmarna i Meto arbetar med olika sakkunnig-, chefs- och funktionärsuppgifter inom naturresurssektorn.
Metos viktigaste uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen.

Tehyn logo

Tehy

Tehy är social- och hälsovårdens fackorganisation.

Tehy är det största fackförbundet i Finland samlar personer som avlagt eller studerar för en examen inom social- och hälsovårdsbranschen. Den organisatoriska styrkan är vår kraft, för vi är redan över 160 000!

Tehy grundades 1982 när sex fackorganisationer inom branschen gick samman för att bevaka intressen för samtliga social- och hälsovårdsexperter.

Liittoon / Toimihenkilöliitto ERTO:n logo

Tjänstemannaförbundet ERTO rf

Tjänstemannaförbundet ERTO, representerar experter, vilka arbetar inom servicebranschen på den privata sektorn. ERTOs medlemmer finns t.ex. inom datateknikens servicebransch, inom transport- och speditionsbranschen, reklam- och marknadsundersökningsbranschen, inom digimediabranschen, inom social- och hälsovårdsbranschen, inom ekonomiförvaltningsbranschen, i yrken inom kultur och fritidsverksamhet samt inom övriga specialbranscher.

I Finland finns tre centralorganisationer för löntagare: FFC, Akava och STTK. Centralorganisationerna har fackförbund som medlemmar. Fackförbunden i STTK räknas upp ovanför. Fackförbunden består i sin tur av föreningar som har arbetstagare som medlemmar.