Vad är ett kollektivavtal?

Avtal som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna ingår kallas för kollektivavtal eller arbetskollektivavtal. Hos staten, i kommunerna och i församlingarna arbetar arbetstagare i tjänsteförhållande, och avtal som gäller dem kallas för tjänstekollektivavtal.

Ett kollektivavtal kan vara allmänt bindande eller normalt bindande.

Kollektivavtalen och deras allmänt bindande verkan har stor betydelse när det gäller att trygga minimikraven för arbetstagarna i arbetslivet. De bromsar också upp inkomstskillnaderna. Kollektivavtalen hjälper arbetsgivaren att fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsavtalslagen, till exempel gällande jämlikt bemötande av arbetstagarna och genomförandet av jämställdheten och likabehandlingen.  Det finns cirka 160 allmänt bindande kollektivavtal i Finland.

Ett kollektivavtal är allmänt bindande om över hälften av arbetstagarna som arbetar i en bransch arbetar i företag som är medlemmar i de arbetsgivarförbund som ingått avtalet. Att ett avtal är allmänt bindande betyder att kollektivavtalet också ska iakttas i företag som inte är medlemmar i ett arbetsgivarförbund som undertecknat avtalet.

Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren iaktta åtminstone det bindande kollektivavtalets föreskrifter. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer genom sitt beslut huruvida ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande.

Ett kollektivavtal kallas för normalt bindande om det inte är allmänt bindande. Om ett kollektivavtal inte är allmänt bindande, är det bindande endast för de arbetsgivare som organiserat sig i arbetsgivarförbundet för det aktuella arbetsområdet.

En arbetsgivare är skyldig att iaktta ett normalt bindande kollektivavtal om arbetsgivaren hör till ett arbetsgivarförbund som tecknat avtalet eller om avtalet ingåtts så att det uttryckligen gäller företaget i fråga.

Ett avtal som gäller arbetsvillkoren för arbetstagare som arbetar i tjänsteförhållande hos kommunerna, staten eller kyrkan. Arbetstagare som omfattas av ett tjänstekollektivavtal har till exempel begränsad strejkrätt.

Avtalens allmänt bindande verkan ger arbetsmarknaden stabilitet och förebygger snedvriden konkurrens mellan företag, då företagen inte kan konkurrera med varandra genom att försämra arbetstagarnas arbetsvillkor. Minimikraven är också bra för samhällsekonomin genom att de ökar produktiviteten genom att gallra bland svaga företag och förhindrar att lönerna och de övriga villkoren sjunker under miniminivån.  

Kollektivavtalsförhandlingar

Fackförbundens viktigaste uppgift är att förhandla fram arbets- och tjänstekollektivavtal för olika branscher. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan fackförbunden och arbetsgivaren eller arbetsgivarförbundet om de villkor för arbetet som ska iakttas för arbetstagare i en viss bransch eller hos en viss arbetsgivare. Ett avtal som gäller arbetsvillkoren för arbetstagare som arbetar i tjänsteförhållande hos kommunerna, staten eller kyrkan. 

I arbets- och tjänstekollektivavtal avtalas till exempel om branschens löner och löneförhöjningar. I dem kan man också avtala om bättre villkor än vad som föreskrivs i lag. I kollektivavtal kan det finnas bättre villkor om till exempel semestrar och arbetstider än i lag.

Kollektivavtalsförhandlingar - I arbets- och tjänstekollektivavtal avtalas till exempel om branschens löner och löneförhöjningar.

De avtalade lönevillkoren och övriga villkoren är alltid minimivillkor som arbetsgivaren inte får underskrida. Om det finns ett villkor i ditt arbetsavtal som är sämre än bestämmelsen i kollektivavtalet, är villkoret i ditt avtal ogiltigt. Då ska du ta kontakt med ditt fackförbund.

Ett kollektivavtal ingås i allmänhet för en avtalsperiod om 1–3 år. Under avtalsperioden råder det arbetsfred, vilket betyder att det inte är tillåtet att försöka ändra på avtalet med arbetsnedläggelser eller strejker. Om kollektivavtalets avtalsperiod gått ut och förhandlingarna om ett nytt avtal inte avancerar, kan fackförbundet besluta om stridsåtgärder. Då används strejk och andra former av stridsåtgärder för att främja arbetstagarnas mål vid förhandlingarna om kollektivavtalet.

Fackförbundet är den bästa experten

Fackförbunden övervakar att avtalen iakttas och hjälper sina medlemmar vid meningsskiljaktigheter. Det är bra för arbetstagaren att gå med i det förbund som förhandlat fram det kollektivavtal som iakttas i anställningsförhållandet.

Fackförbundet har de bästa kunskaperna om arbetsvillkoren i branschen och arbetar för arbetstagarens intressen. Det nämns ofta i arbetstagarens arbetsavtal vilket arbets- eller tjänstekollektivavtal som iakttas i anställningsförhållandet. Om du inte vet vilket kollektivavtal som iakttas på din arbetsplats, kan du fråga arbetsplatsens förtroendeman eller din chef.  På vissa arbetsplatser görs lokala avtal i stället för ett kollektivavtal.