Mihin liittoon liityn?

Liiton valintaan vaikuttaa ala ja työtehtävä, jolla työskentelet. Voit kysyä työpaikkasi luottamusmieheltä, mitä liittoa hän edustaa. Ellet tiedä, kuka on työpaikkasi Luottamusmies tai -valtuutettu, niin voit myös kysyä työkavereiltasi mihin liittoon he kuuluvat.

Työpaikan luottamusmies on ammattiliiton edustaja työpaikalla ja osaa kertoa sinulle mikä liitto neuvottelee sinun työpaikallasi käytettävästä työ- tai virkaehtosopimuksesta. Joskus samalla työpaikalla voi olla useamman eri liiton yhdistyksiä ja sinulla on aina oikeus itse päättää mihin liittoon haluat kuulua.  

Liiton valintaa vaikuttavia asioita ovat:

  • Ala tai työtehtävä, jolla työskentelet.
  • Oman työpaikkasi työ- tai virkaehtosopimus.

Ammattiliittoon liittyminen on vapaaehtoista, mutta se on jokaisen työntekijän oikeus. Liittoon voi liittyä jo opiskeluaikana ja opiskelijajäsenyys on usein maksuton. Ammattiliittoa voi myös vaihtaa, jos vaihtaa alaa tai työtehtävät muuttuvat merkittävästi.

STTK:n jäsenliitot

Ammattiliitot kuuluvat kolmeen eri palkansaajakeskusjärjestöön, jotka ovat STTK, SAK ja Akava. Tätä sivustoa ylläpitää STTK ja sen jäsenliitot liitot on esitelty alla.

STTK:laisissa liitoissa olevat jäsenet työskentelevät esimerkiksi sairaalassa, vanhainkodissa, tehtaassa, metsässä, päiväkodissa, virastossa, pankissa, vakuutusyhtiössä, toimistossa, kirkossa, kirjastossa, pelastustehtävissä tai laivassa. He ovat niitä, joita suomalaiset kohtaavat arjessaan päivittäin.

Ammattiliitto Jyty:n jäsenet työskentelevät pääasiassa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynninohjaajat.
Tietoa liittymisestä: www.jytyliitto.fi

Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt kokoaa yhteen Kelassa työskentelevät toimihenkilöt, asiantuntijat ja esihenkilöt sekä edistää heidän palkkauksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.
Tietoa liittymisestä: www.kelantoimihenkilot.fi

Ammattiliitto Pron logo

Ammattiliitto Pro on monialainen ammattiliitto, jonka jäsenet ovat koulutettuja ammattilaisia, asiantuntijoita ja esihenkilöitä. Pro neuvottelee 75 eri työ- ja virkaehtosopimuksesta teollisuus-, finanssi-, palvelu-, ict- ja viestintäsektorilla sekä julkisella sektorilla.
Tietoa liittymisestä: www.proliitto.fi

Kirkon alat ry:n logo

Kirkon alojen jäsenet työskentelevät Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä.
Tietoa liittymisestä: www.kirkonalat.fi

Meijerialan Ammattilaiset MVL:n logo

Meijerialan Ammattilaiset MVL:n jäsenet työskentelevät meijeriteollisuudessa. Jäseniksi voivat liittyä meijerialan tai teknisen koulutuksen saaneet toimihenkilöt sekä meijeri- tai elintarvikealan opiskelijat.
Tietoa liittymisestä: www.mvl.fi

Meto ry:n logo

METO – Metsäalan Asiantuntijoiden jäsenet työskentelevät metsä- ja luonnonvara-alalla laaja-alaisesti mm. metsien kasvatuksen, metsien hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen sekä jatkojalostuksen parissa.
Tietoa liittymisestä: www.luva.fi/metsaasiantuntijat.fi

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n logo

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n jäsenet ovat ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneita rakennusalan toimihenkilöitä.
Tietoa liittymisestä: www.ria.fi

Suomen konepäällystöliiton logo

Suomen Konepäällystöliiton jäsenistöä työskentelee merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina ja maissa valtaosa energialaitoksissa, paperiteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa.
Tietoa liittymisestä: www.konepaallystoliitto.fi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin logo

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. Superilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Superilaisia toimii myös alan yrittäjinä.
Tietoa liittymisestä: www.superliitto.fi

Suomen Laivanpäällystöliiton logo

Suomen Laivanpäällystöliitto edustaa merenkulkualan päällystöä sekä merellä että maissa.
Tietoa liittymisestä: www.seacommand.fi

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL:n logo

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL:n jäsenet työskentelevät kuntien pelastusalan ja ensihoidon ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, palomies-ensihoitaja, paloesihenkilö, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.
Tietoa liittymisestä: www.spal.fi

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn jäsenet työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ammattinimikkeitä ovat mm. sairaanhoitaja, lähihoitaja, ensihoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti, hammashoitaja, kätilö, lastenhoitaja, röntgenhoitaja, mielenterveyshoitaja, suuhygienisti ja terveydenhoitaja.
Tietoa liittymisestä: www.tehy.fi

Erton logo

Toimihenkilöliitto ERTO:n jäsenet ovat yksityisen sektorin asiantuntijoita ja ammattilaisia. He työskentelevät esim. logistiikka-alalla, mainos- ja markkinointitutkimusalalla, digimedia-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, taloushallinnossa, tietotekniikan palvelualalla, järjestöissä, liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan ammateissa.
Tietoa liittymisestä: www.erto.fi

Muiden palkansaajakeskusjärjestöjen jäsenliitot löytyvät: