Työn tekemisen tavat

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ajan myötä. Työelämä on nykyään joustavampaa ja moni työnantaja tarjoaa esimerkiksi mahdollisuutta etätyöhön tai hybridityöhön. Työtä tehdään entistä useammin myös vuokratyöntekijänä tai yrittäjänä.

Kuva: damircudic/iStock

Ellet ole varma siitä, onko kyseessä työsuhde vai itsenäinen ammatinharjoittaminen (esim. toiminimi), kannattaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoon asian selvittämiseksi. Työntekomuoto vaikuttaa olennaisesti työhön liittyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Vakituinen ja kokoaikainen työ on edelleen yleisin työn muoto Suomessa.

Vuokratyö

Vuokratyöläisenä teet työsopimuksen työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Vuokratyönantaja saa siirtää sinut suostumuksellasi toiseen työpaikkaan eli käyttäjäyritykseen, jolloin käyttäjäyritykselle siirtyvät työnjohto- ja valvontaoikeudet. Käyttäjäyritykselle siirtyvät myös sellaiset työnantajalle laissa säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyritys esimerkiksi perehdyttää vuokratyöntekijän tehtäviinsä sekä johtaa ja valvoo työn tekemistä.

Vuokrayritys sen sijaan maksaa palkan ja huolehtii vuosiloman antamisesta. Palkka maksetaan vuokratyönantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos vuokratyönantajaa ei sido työehtosopimus, on maksettava käyttäjäyritystä (työntekopaikkaa) sitovan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työn päättyessä työtodistus pyydetään vuokratyönantajalta.

Myös vuokratyössä määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää lainmukaista perustetta. Työsopimuksessa pitää kertoa työn päättymisaika tai arvio siitä. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Alustatyö

Alustatyö tarkoittaa sitä, että otat vastaan toimeksiantoja jonkin sähköisen alustan kautta. Alustatyö on yleistä esimerkiksi ruokakuljetusten alalla.

Monessa maassa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö alustatyöntekijöitä kohdella palkansaajina. Suomessa he ovat tällä hetkellä statukseltaan yrittäjiä, vaikka heiltä puuttuu yrittäjälle ominainen omasta työstä määrääminen, kuten työajoista ja hinnoittelusta päättäminen.

Keikkatyö

Työnantaja voi palkata sinut tekemään lyhytkestoisen keikkatyön tai projektin. Keikkatyö on määräaikainen työsuhde, vaikka työn kesto olisi lyhyt ja työnantaja ei määrittelisi työn tekemisen paikkaa. Myös keikkatyössä työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti.

Yrittäjyys

Yrittäjänä voi päättää omasta työstäsi ja määrätä itse työaikasi, hinnoittelusi sekä työn tekemisen tavat. Yrittäjän tulot muodostuvat tehdyn tuloksen perusteella ja saattavat vaihdella paljonkin kuukausittain. Yrittäjä maksaa sosiaaliturvansa ja eläkemaksunsa itse.

Suomessa on viisi erilaista yritysmuotoa: yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta.  Usein puhutaan myös yksinyrittäjistä. He elättävät itsensä omalla työllään ilman työsuhdetta. Heitä kutsutaan myös itsensä työllistäjiksi.  

Päätoiminen yrittäjä ei ole pääsääntöisesti oikeutettu työttömyysturvaan, vaikka yrittäjyydestä saatavat tulot olisivat pienet tai loppuisivat kokonaan. Sivutoiminen yrittäjä sen sijaan on pääsääntöisesti oikeutettu työttömyysturvaan. Palkansaaja on työn loppuessa oikeutettu työttömyysturvaan, ellei ole aiheuttanut itse työn päättymistä.  

Ammattiliitot tarjoavat yksinyrittäjille, toiminimellä työskenteleville ja ammatinharjoittajille palveluja kuten juridista apua, vakuutusetuja ja sparrausta. Lisätietoa löytyy oman alan ammattiliittojen nettisivuilta.

Testaa nopeasti poimitko sivun päätärpit:

0%

Kenen kanssa teet työsopimuksen vuokratyöntekijänä?

Oikein! Väärin!

Mikä seuraavista yrityksistä on alustatyönantaja?

Oikein! Väärin!

Testaa nopeasti poimitko työn tekemisen tapojen päätärpit
Hyvää duunia!
Kertaus on opintojen äiti!