Alaikäisen työsuhde

Alle 18-vuotiaan nuoren työsuhteeseen sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä. Näin ollen nuoren oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa määräytyvät osin poikkeavalla tavalla täysi-ikäiseen verrattuna.

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Lisäksi voidaan kevyeen työhön ottaa 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 täyttävä henkilö. Kevyellä työllä tarkoitetaan työtä, joka ei vahingoita nuoren terveyttä tai kehitystä eikä aiheuta haittaa nuoren koulunkäynnille.

Nuori tekee etätyötä kahvilassa

Työsuhteen kesto voi enimmillään olla enintään puolet kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta. Koulutyön aikana alaikäinen saa työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisia työsuorituksia.

Alaikäisen työsopimus

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Opiskelija voi liittyä liittoon jo alle 18-vuotiaana – tarkista jäsenyyden ehdot omasta ammattiliitostasi.

Erityisestä syystä voidaan aluehallintoviraston luvalla mahdollistaa alle 14-vuotiaan henkilön tilapäinen työskentely esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa.

Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä sisältää säännökset nuorten enimmäistyöajoista, lepoajoista sekä lisä- ja ylityön teettämisestä. Lisäksi laissa säännellään työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä, opetuksesta ja ohjauksesta sekä terveystarkastuksista.