Työtodistus

Työsuhteen päättyessä sinulla on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus. Työtodistuksestasi käy ilmi työsuhteesi kesto ja työtehtävät. Voit pyytää todistukseen maininnan työsuhteen päättymisen syystä sekä arvion työtaidoistasi ja käytöksestäsi.

Työtodistus kannattaa aina muistaa pyytää, sillä tulet tarvitsemaan sitä seuraavia töitä hakiessasi.

Mitä tietoja työtodistus sisältää?

Suppea työtodistus sisältää tiedon työsuhteen kokonaiskestoajasta sekä työtehtävistä.

Laaja työtodistus sisältää:

  • Työsuhteen kokonaiskestoajan
  • Työtehtävät
  • Työsuhteen päättymisen syyn
  • Arvion työntekijän työtaidoista ja käytöksestä

Työnantaja saa antaa laajan työtodistuksen vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä.

Työtodistukseen ei saa laittaa mitään sellaista, jonka tarkoituksena on viestittää työntekijästä muita tietoja kuin todistuksen sanamuodosta käy ilmi. Työtodistukseen ei saa myöskään kirjata esimerkiksi tietoja työntekijän sairauspoissaoloista tai perhevapaista. Jos työtodistukseen on kirjattu lain vastaisia tai virheellisiä tietoja, työantajan pitää antaa uusi korjattu työtodistus.

Jos työnantaja on antanut työntekijälle laajan työtodistuksen, vaikka työntekijä ei ole tällaista pyytänyt, on työntekijällä oikeus saada korjattu työtodistus. Jos työntekijä on pyytänyt laajan työtodistuksen arvioinnilla, työntekijällä ei ole oikeutta vaatia hänestä annetun arvion muuttamista. Työnantaja saattaa kuitenkin joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos väärin tehty arvio aiheuttaa työntekijälle vahinkoa.

Milloin työtodistus pitää antaa?

Työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen työsuhteen päättyessä, jos työntekijä sitä pyytää. Työtodistusta ei anneta automaattisesti. Todistuspyynnön voi esittää suullisesti tai kirjallisesti.

Työantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus vain työsuhteen päättyessä. Työnantaja voi kuitenkin pyynnöstä antaa työtodistuksen myös työsuhteen kestäessä, vaikka velvollisuutta tähän ei ole. Tällaisesta työtodistuksesta käytetään nimitystä väliaikainen työtodistus.

10 vuoden määräaika

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, suppea työtodistus on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi työtodistus.

5 vuoden määräaika

Laaja työtodistus, joka sisältää arvion työntekijän työtaidoista ja käytöksestä, on pyydettävä edellä kerrotusta poiketen viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Mitä tehdä, jos et saa työtodistusta?

Jos et ole pyynnöstä huolimatta saanut työtodistusta työsuhteen päättyessä, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan antamaan työtodistuksen uhkasakon uhalla.

Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko. Työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työtodistuksen antamista koskevan velvollisuutensa.