Luottamusmies

Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu neuvovat, tukevat ja valvovat työntekijöiden etuja työpaikalla. Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu ovat henkilöstön edustajia, jonka henkilöstö on keskuudestaan valinnut.

Jos työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta, niin henkilöstön edustajaa kutsutaan luottamusmieheksi. Ammattiliittoon kuuluvat työntekijät ovat valinneet hänet edustamaan ammattiliittoa ja sen jäseniä työpaikalla.

Ellei työpaikalla noudateta mitään työehtosopimusta, niin henkilöstön edustajaa kutsutaan luottamusvaltuutetuksi.

Tiesitkö?

Luottamusmies-nimikkeen vaihtamista sukupuolineutraaliksi suunnitellaan. Termin vaihtaminen vaatisi muutoksia lainsäädäntöön ja työ- sekä virkaehtosopimuksiin.

Miten luottamusmies valitaan?

Luottamusmies valitaan henkilöstön keskuudesta vaaleilla määräajaksi. Luottamusmiehen valinnasta ja siitä, keitä hän työpaikalla edustaa, on sovittu tarkemmin työehtosopimuksessa. Työpaikalla voi olla useampi luottamusmies, jos työpaikalla noudatetaan useampaa eri työehtosopimusta.

Mitä tehdä, jos luottamusmiestä ole valittu?

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, niin sellainen kannattaa valita. Omasta ammattiliitosta saa lisätietoa siitä, kuinka valinta suoritetaan. Luottamusmiehen asema perustuu lakeihin ja luottamusmiessopimuksiin.

Jos työpaikalla ei ole mahdollista valita luottamusmiestä, voivat työntekijät valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Valtuutetun tehtävät ja toimivalta määräytyvät työsopimuslain ja muun työlainsäädännön perusteella. Ne eivät ole yhtä laajat kuin luottamusmiehellä.

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmiehellä on useita tehtäviä. Hän valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Luottamusmies on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa. Vaikka luottamusmies edustaa neuvotteluissa ensisijaisesti ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä, hän voi yhteistoimintaneuvotteluissa kuitenkin edustaa myös koko henkilöstöä.

Luottamusmiehen tehtävät työpaikalla:

  • Valvoa työntekijöiden etua
  • Valvoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista
  • Neuvotella työnantajan kanssa työntekijöitä koskevista asioista
  • Tukea ja neuvoa työntekijöitä ongelma- ja muutostilanteissa
  • Huolehtia siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesti
  • Osallistua työyhteisön kehittämiseen
  • Selvittää ongelmatilanteita