Armeija tai siviilipalvelus edessä?

Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstä maanpuolustusvelvollisuuden suorittamiseksi. Sinun on esitettävä työnantajalle selvitys palvelukseen määräämisestä viimeistään kaksi kuukautta ennen palveluksen alkamista tai välittömästi saatuasi tietää palveluksen alkamisesta. Selvityksessä on oltava tieto palvelukseen määräämisestä ja palveluksen alkamisajankohdasta. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi antamalla työnantajalle kopio palveluksen aloittamista koskevasta määräyksestä. Selvityksen tarkoituksena on antaa työnantajalle riittävästi aikaa organisoida työn tekeminen poissaolon aikana.

Palvelusvelvollisen irtisanominen

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijän varusmies- tai siviilipalveluksen vuoksi.

Palvelukseen määrätty voidaan irtisanoa, jos siihen on laissa säädetty muu asiallinen ja painava syy. Työnantaja saa irtisanoa palvelusta suorittavan työntekijän työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai lakkaa.

Palveluksen päättyessä tai keskeydyttyä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä ja, jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta sopimuksen mukaista työtä.

Palveluksen päättymisen jälkeen

Sinun on ilmoitettava työnantajalle työhön palaamisesta viimeistään 14 päivää ennen aiottua työhön palaamista ja palattava työhön 14 päivän kuluessa ilmoittamisesta, ellei palaamisesta sovita toisin. Työnantajan ei siis tarvitse ottaa työntekijää takaisin, ennen kuin 14 päivää ilmoituksen vastaanottamisesta on kulunut. Ilmoitus kannattaa tehdä jo palveluksessa olon aikana, jos tarkoituksena on palata työhön heti palveluksen päätyttyä.

Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön palaamisestaan viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun palvelus päättyi tai keskeytyi, työnantaja saa katsoa työsopimuksen purkautuneeksi palveluksen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien. Jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa työhön palaamisesta hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. Työntekijällä on oikeus saada korvausta työnantajalta, jos tämä on irtisanonut työntekijän lain vastaisesti.

Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista.