Lomat

Ammattiliitot ovat Suomessa neuvotelleet työntekijöiden lomat. Ne on määritelty laissa. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä lomista ja paremmista korvauksista (esim. lomaraha) kuin laissa.

Vuosiloma

Laissa on määrätty viiden viikon vuosilomasta, mutta oman alasi työehtosopimuksessa on voitu sopia pidemmästä palkallisesta lomasta. Sopimuksissa voi olla myös muita määräyksiä vuosilomasta ja sen korvauksista.

Alle vuoden työsuhteessa lomaa ansaitaan kaksi päivää jokaiselta työssäolokuukaudelta. Yli vuoden työsuhteessa lomapäiviä ansaitaan 2,5 jokaista kuukautta kohti. Puolikas päivä pyöristetään täydeksi, kun lomaa lasketaan.

Täysi lomaoikeus tarkoittaa 4 viikon kesälomaa ja viikon talvilomaa.

Saatat olla oikeutettu pitempäänkin vuosilomaan, jos siitä on sovittu työpaikalla tai työehtosopimuksessa.

Työnantajan pitää kuulla työntekijöiden mielipidettä loman ajankohdasta. Mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden toiveet täytyy ottaa huomioon. Lomien sijoittamisessa tulee olla tasapuolinen.

Lain mukaan 24 päivää vuosilomasta pidetään lomakauden aikana eli touko-syyskuussa, jos se ei haittaa toimintaa.

Loman ajankohta pitää ilmoittaa työntekijälle kuukautta ennen sen alkamista. Kaikissa tapauksissa työntekijän pitää saada tieto kaksi viikkoa ennen loman alkua.

Yleensä kesäloma ja talviloma pidetään yhtä mittaa. Lain mukaan kesälomasta on pidettävä vähintään 12 päivää eli kaksi viikkoa yhdenjaksoisesti. Muuten lomat voidaan jakaa moneen osaan. Jos kuitenkin itse tahdot pitää lomasi lyhyissä jaksoissa, sovi siitä työnantajasi kanssa.

Yhdenjaksoinen kesä- ja talviloma auttavat sinua palautumaan ja jaksamaan paremmin. Lain mukaan sinulla on oikeus yhdenjaksoiseen lomaan, ellei se ole työn kannalta mahdotonta.

Miten vuosilomaa kertyy?

Työssä ansaitset vuosilomaa alusta alkaen työkuukausien mukaan. Lomaa kertyy myös työssäolon veroisilta päiviltä.

Työssäolon veroisena pidetään päivää, jolloin olet poissa töistä, mutta työnantaja maksaa palkkaa. Työssäolon veroisia päiviä ovat äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaat, sairauslomat ja lomautusajat.

Lomaraha

Työehtosopimuksissa on sovittu lomarahasta. Lomaraha on yleensä 50 prosenttia loma-ajan palkasta. Se maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen lisäksi.

Vuosiloma työn päättyessä

Pitämättä jäänyt loma maksetaan rahana, kun työ päättyy. Palkkalaskelmasta voi tarkistaa, että pitämättömät lomat ja lomakorvaus on maksettu loppupalkassa oikein.

Kaikilla on oikeus vapaaseen

Sinulle ei välttämättä kerry vuosilomaa lainkaan, jos työskentelet satunnaisesti tai sinulla on vähän työtunteja. Tällaisia tilanteita varten laissa on säädetty oikeus vapaaseen. Tämä takaa kaikille työtä tekeville loman. Ansaitset vapaata, jos työ kestää 2 päivää kuussa. Työpäivien tai -tuntien määrällä ei ole merkitystä.

Sinulle kertyy siis aina 2 lomapäivää kuukaudessa. Olet oikeutettu neljän viikon vapaaseen, kun työ on jatkunut vuoden. Vapaan ajalta ei makseta palkkaa, mutta saat lainmukaisen lomakorvauksen. Saat itse päättää, pidätkö vapaata.