Integritetsskydd

Integritetsskyddet tryggar att uppgifter om dig som samlas in, förvaras och utlämnas behandlas på ett rättvist sätt. En arbetsgivare får samla in, förvara och överlåta enbart personuppgifter som direkt är nödvändiga med hänsyn till din anställning, till exempel kontaktinformation. Arbetsgivaren får inte samla in personuppgifter om dig från andra källor än från dig, om du inte separat gett ditt samtycke till det. Om arbetsgivaren samlar in information om dig från andra håll, ska arbetsgivaren först be om ditt samtycke. Dessutom ska arbetsgivaren berätta varför det är viktigt för skötseln av din arbetsuppgift att samla in dessa uppgifter.

Arbetsgivaren ska behandla personuppgifter på ett adekvat, transparent och säkert sätt.

Det är förbjudet att samla in uppgifter bl.a. om religion, politisk åsikt, medlemskap i fackförening och sexuell läggning. Arbetsgivaren får inte förvara föråldrade eller onödiga uppgifter.

Samtycke till insamling av uppgifter behövs inte då en myndighet överlåter uppgifter till arbetsgivaren för att sköta en lagstadgad uppgift eller med andra lagenliga grunder skaffar kreditupplysningar eller straffregisteruppgifter för att utreda arbetstagarens pålitlighet.

Arbetsgivaren ska behandla personuppgifter på ett adekvat, transparent och säkert sätt.

Dataombudsmannens byrå slår vakt om dina rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Läs mer på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.

I anslutning till att du söker jobb kan följande tester göras:

Du kan testas med person- och lämplighetstester i anslutning till rekrytering. Syftet med detta är att ta reda på dina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna. Under anställningen kan du bli testad för att utreda ditt behov av utbildning och annan yrkesinriktad utveckling. Persontestning förutsätter alltid personens samtycke.

Arbetsgivaren kan begära att den sökande drogtestas. Testet kräver den jobbsökandes samtycke för att det ska kunna göras. Drogtestning kan begäras då avsikten att den som söker jobb ska ha arbetsuppgifter som förutsätter noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga och utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan:

1) äventyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd,

2) äventyra landets försvar eller statens säkerhet,

3) äventyra trafiksäkerheten,

4) öka risken för betydande miljöskador,

5) äventyra skyddet, användbarheten, integriteten och kvaliteten i fråga om uppgifter som erhållits i arbetet och därmed orsaka olägenhet eller skada för de allmänna intressen som skyddas av sekretessbestämmelserna eller äventyra de registrerades integritetsskydd eller rättigheter, eller

6) äventyra en företagshemlighet eller orsaka arbetsgivaren eller dennas kund ekonomisk skada som är större än ringa, om äventyrandet av företagshemligheten eller uppkomsten av en ekonomisk risk inte kan förhindras på något annat sätt.

Arbetsgivaren har en på arbetstagarens samtycke grundad rätt att behandla uppgifter också då:

1) arbetssökanden ska sköta uppgifter i vilka förutsätts särskilt förtroende, i vilka arbetet utförs på något annat ställe än i lokaler som övervakas av arbetsgivaren och i vilka utförande av arbetet under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan orsaka arbetsgivarens kund betydande ekonomisk skada eller äventyra dennas personliga säkerhet,

2) arbetssökanden ska sköta uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga utan att andra personer deltar, eller

3) arbetssökanden ska sköta uppgifter som innebär självständig och oövervakad hantering av narkotika eller av större än obetydliga mängder sådana läkemedel som kan användas i berusningssyfte.

Vad som bestäms ovan tillämpas också om arbetstagarens arbetsuppgifter förändras under arbetsavtalsförhållandet så att de uppfyller ovan nämnda förutsättningar för att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla uppgifter i intyget över narkotikatest.

Se avsnittet om Behandling av uppgifter om narkotikabruk i Finlex.

Arbetsgivaren kan kontrollera kreditupplysningarna om det är möjligt för arbetstagaren att försöka utverka olaglig ekonomisk nytta för sig själv. Sådana uppgifter är bl.a. arbetsuppgifter där personen fattar beslut som omfattar ekonomiska förbindelser, beviljar krediter eller övervakar dem, hanterar en kunds eller organisations medel eller kommer i kontakt med skyddade affärs- och yrkeshemligheter.

Hälsouppgifter

Arbetsgivaren får behandla dina hälsouppgifter om han fått uppgifterna av dig eller om du gett ditt samtycke till det. Uppgifter som gäller sjukdom eller men definieras som känsliga uppgifter i lagstiftningen och de får endast behandlas på arbetsplatsen med arbetstagarens samtycke.

Godtagbar behandling av hälsouppgifter kan anknyta till exempel till:

  • utbetalning av lön för sjukdomstid eller utredning av frånvaroorsak.
  • en situation där utförandet av arbetet medför fara för sjukdom.
  • en situation där arbetstagaren vill utreda sin arbetsförmåga.

Uppgifter som gäller hälsan ska avlägsnas omedelbart när det inte längre finns grund för behandlingen av uppgifterna.

Det är inte tillåtet att föra något som helst register över hälsouppgifter på arbetsplatsen. Det är tillåtet endast för en aktör inom hälso- och sjukvården, till exempel för företagshälsovården. Företagshälsovården har inte rätt att överlåta registret till arbetsgivaren, utan arbetsgivaren får endast veta av företagshälsovården huruvida arbetstagaren är lämpad för sina arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren har rätt att samla uppgifter om sjukfrånvaromängderna eller -tidpunkterna till exempel för utbetalningen av lön. Arbetsgivaren kan också överlåta dessa uppgifter till företagshälsovården. Det är dock inte tillåtet för arbetsgivaren att samla uppgifter om orsakerna till frånvarona, dvs. om diagnoserna.

Arbetsgivaren har rätt att skicka dig till företagshälsovården om det finns grundad anledning att misstänka att din arbetsförmåga försämrats på så sätt att du inte längre kan utföra dina arbetsuppgifter. Det kan finnas föreskrifter om tillgången till tidigt stöd i företagshälsovårdens verksamhetsplan eller i instruktionerna på arbetsplatsen. Om en arbetstagares arbetsförmåga blir sämre, söks en lösning tillsammans med arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården. Det är i varje fall endast du och företagshälsovårdens representant som får kännedom om eventuella hälsodiagnoser och orsaker som försämrar din arbetsförmåga. Arbetsgivaren informeras endast till exempel om vilken inverkan sjukdomen har på din arbetsinsats.

E-post

Arbetsgivaren har tillstånd att öppna meddelanden som skickas till arbetstagarens e-postadress och meddelande som arbetstagaren skickat från sin e-postadress endast i vissa undantagssituationer, som definieras i detalj i lag. Studera lagen om integritetsskydd i arbetslivet om du vill veta mer om bestämmelser som gäller e-posten.

Arbetsgivaren får inte läsa meddelande som kommit till eller skickats från arbetstagarens arbets-e-post om:

  • arbetstagaren under sin frånvaro kan använda e-postens automatsvar från vilket meddelandets avsändare får information om frånvarons längd om vem personen ska kontakt under arbetstagarens frånvaro.
  • arbetstagaren i stället för eller tillsammans med ett automatiskt meddelande också kan flytta posten för mottagning till en annan adress.
  • mottagna meddelanden flyttas till en annan persons e-post, varvid personen kan bedöma huruvida det är nödvändigt för arbetsgivaren att få kännedom om meddelandet.

När har arbetsgivaren rätt att öppna arbetstagarens e-post?

Arbetsgivaren kan läsa arbetstagarens personliga arbets-e-post om den frånvarande arbetstagaren har erbjudits de möjligheter som nämns i stycket ovan och hen har inte använt sig av dem. Utöver detta ska några villkor till uppfyllas innan arbetsgivaren får läsa arbetstagarens e-post.

  • I första hand ska arbetsgivaren försöka ta kontakt med meddelandets avsändare.
  • Uppgiften i arbetstagarens e-post ska vara brådskande, vilket framgår av ärenden som är aktuella och som inte går framåt utan de upplysningar som finns i e-posten.
  • Personliga meddelanden får inte öppnas. Det ska framgå av e-postmeddelandets sändare och rubrik att meddelandet har en väsentlig anknytning till organisationens verksamhet.

Om arbetsgivaren öppnar arbetstagarens personliga arbets-e-post, ska detta göras tillsammans med informationssystemets administratör. När e-postmeddelanden har lästs, ska arbetstagaren ges en skriftlig utredning över varför och vilka meddelanden som tagits fram, vem som gjort det, och när detta skett.

Kameraövervakning

Arbetsgivaren får bedriva kameraövervakning i syfte att trygga den personliga säkerheten för arbetstagare och andra som vistas i lokalerna, skydda egendom eller övervaka att produktionsprocesserna fungerar på ett ändamålsenligt sätt samt för att förhindra och utreda situationer som äventyrar säkerheten, egendom eller produktionsprocesser. Kameraövervakning får inte användas för att observera arbetstagare på arbetsplatsen.

På toaletter, i omklädningsrum eller på andra motsvarande platser eller i andra personalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats för arbetstagarnas personliga bruk får inte heller finnas kameraövervakning. Arbetsgivaren har rätt att rikta kameraövervakning mot ett särskilt arbetsställe på vissa grunder som definieras ingående i lag.

Upptagningarna ska förstöras genast när de inte längre behövs för att nå syftet med kameraövervakningen och senast ett år efter att upptagningen avslutades.

Kymmeniä valvontakameroita seinällä