Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefen

Arbetarskyddet på arbetsplatsen genomförs av arbetarskyddschefen och de arbetarskyddsfullmäktiga. Arbetarskyddschefen är en ansvarsperson för arbetarskyddet som arbetsgivaren utser. Arbetarskyddsfullmäktigen verkar som arbetstagarnas representant i arbetarskyddssamarbetet. 

Arbetsgivaren kan personligen verka som arbetsplatsens arbetarskyddschef, men även någon annan person kan utses till uppgiften. På varje arbetsplats där det stadigvarande arbetar minst 10 arbetstagare ska det väljas en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. Det är möjligt att välja en arbetarskyddsfullmäktig också på arbetsplatser som är mindre än detta, men det är inte obligatoriskt. På arbetsplatser med fler än 20 arbetstagare ska grundas en arbetarskyddskommission för att genomföra samarbetet inom arbetarskyddet. De ovan nämnda hör till denna kommission. 

Arbetarskyddschefens och -fullmäktigens uppgifter

Arbetarskyddschefens och -fullmäktigens uppgift är att se till att faromoment som anknyter till arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena identifieras och bedöms systematiskt och regelbundet. De ser också till att nya arbetstagare får en ordentlig inskolning i sina uppgifter. Varje ny anställd måste få tillräckligt med information bland annat om arbetet och arbetsplatsen, arbetsplatsens spelregler och gemensamma anvisningar, användningen av maskiner och anläggningar, användningen av skyddsutrustning, säkra arbetsmetoder och faror och risker som anknyter till arbetet.

en brandsläckare - Arbetarskyddet på arbetsplatsen genomförs av arbetarskyddschefen och de arbetarskyddsfullmäktiga.

Bestämmelser om arbetarskyddet finns bl.a. i arbetarskyddslagenarbetstidslagenlagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och lagen om företagshälsovård. Dessutom innehåller olika kollektivavtal och separata avtal mellan förbund bestämmelser om arbetarskyddet och säkerheten på arbetsplatsen.  

Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen är personalens representant. Arbetarskyddsfullmäktigens uppgift är att följa upp ärenden som gäller arbetarskyddet och arbetshälsan tillsammans med arbetsgivaren och vid behov förhandlar om dem. Du kan ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen om du har frågor, förslag eller bekymmer som gäller arbetshälsan eller arbetarskyddet.

Även om arbetarskyddschefen och -fullmäktigen är de huvudsakliga aktörerna inom arbetarskyddssamarbetet har varje arbetstagare också en viktig roll när det gäller att uppnå målen med arbetarskyddet. Du ska alltid underrätta din chef om missförhållanden som du upptäcker i arbetsförhållandena.