Työsuojelu

Turvallinen ja terveellinen työ varmistetaan työsuojelulla. Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Alle 18-vuotiailla on oikeus tehostettuun suojeluun.

Palosammutin vihreällä taustalla on yksi työsuojelu asia.

Työturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa.

Työsuojelun sisältö on viime vuosina laajentunut perinteisten turvallisuusriskien ohella kattamaan myös psykososiaalisia tekijöitä, epäasiallista kohtelua ja väkivallan uhkaa.

Työnantaja voi toimia henkilökohtaisesti työpaikan työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävässä voi olla myös muu nimetty henkilö. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava jokaisella työpaikalla, jolla työskentelee vakituisesti vähintään 10 työntekijää. Myös tätä pienemmillä työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voidaan valita, mutta se ei ole pakollista. Yli 20 työntekijän työpaikalla on työsuojeluyhteistyön toteuttamiseksi perustettava työsuojelutoimikunta, johon mm. edellä mainitut kuuluvat. 

Nuorilla työntekijöillä on keskimääräistä suurempi tapaturmariski, jota voidaan hyvällä koulutuksella ja turvallisuusperehdytyksellä vähentää.

Työturvallisuus

Turvallisessa työpaikassa on työtilat ja toimintatavat toteutettu niin, että työskenteleminen ja liikkuminen on kaikille turvallista. Esimerkiksi kiire, koneiden ja laitteiden sekä raskaiden taakkojen käsittely voivat altistaa tapaturmille. Fyysisten vaarojen lisäksi on tärkeää muistaa myös henkiset riskit, kuten työkuormitus ja stressi. Työkuormitusta voi aiheuttaa esimerkiksi puutteellinen perehdytys, vähäinen esimiehen tuki tai liiallinen työn määrä.

Työtilojen turvallisuuteen vaikuttavia asioita ovat valaistus, äänet ja sisäilma. Myös kulkureittien turvallisuudesta ja työpaikan siisteydestä on huolehdittava, jotta esimerkiksi lattialla lojuvat laatikot tai johdot eivät aiheuta kompastumisen vaaraa. Työmatkat ja työliikenne ovat osa turvallista työympäristöä. 

Monet työympäristön vaaratekijät voidaan välttää huolehtimalla työntekijöiden opastuksesta. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus huolehtia siitä, että tekee työnsä huolellisesti ja harkiten.

Työnantaja vastaa, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Mikäli työn vaarojen poistaminen ei ole mahdollista, työnantajan on hankittava työntekijän käyttöön erilaisia henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaimet ovat välineitä, varusteita ja vaatteita, jotka suojaavat tapaturmalta tai sairastumiselta työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi suojalasit, turvakengät, suojakäsineet, kypärät, kuulo- ja hengityssuojaimet, valjaat ja suojahaalarit.

Suojaimen tarpeellisuudesta päättää työnantaja. Jos säädöksissä vaaditaan suojaimen käyttämistä tai vaarojen arviointi osoittaa suojaimen tarpeelliseksi, työnantajan on hankittava se. Työnantajalla on myös velvollisuus valvoa suojainten käyttämistä.

Työntekijän on työssään noudatettava annettuja turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Hänen on käytettävä työnantajan antamia suojaimia. Näiden lisäksi työntekijän on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämiä turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on myös ilmoitettava työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan turvallisuuspuutteista tai vioista.

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle. Pidättäytyminen tulee kyseeseen vain, jos vaaraa ei voida muilla välittömillä toimenpiteillä välttää.

Työtapaturmat ja tapaturmavakuutus

Työnantajalla on velvollisuus ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta tapaturmavakuutus kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille palkasta, iästä tai työsuhteen kestosta riippumatta. Vakuutusvelvollisuus ei kuitenkaan koske työnantajaa, jonka työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1200 euroa. Vakuutus korvaa pääsääntöisesti työssä tai työmatkalla sattuneen työtapaturman sekä työstä aiheutuneen ammattitaudin. 

Tapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja työntekijän loukkaantumiseen johtava tapahtuma työssä, omaan työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana. Työntekijän tulee ilmoittaa työtapaturmasta heti työnantajalle tai lähimmälle esihenkilölle.

Pelaa Risky Business -peliä

Seitsemästä minipelistä koostuvassa Risky Business -pelissä tutustutaan työympäristöjen vaaratilanteisiin ja niiden välttämiseen. Pelissä muistutetaan vaaratilanteiden vakavuudesta kärjistetyilläkin seurauksilla.
Katso pelin traileri ja lataa peli maksutta AppStoresta tai Google Playsta.