Vilka rättigheter och skyldigheter har en arbetstagare?

Arbetstagaren har både rättigheter och skyldigheter i ett anställningsförhållande. Arbetstagarens rättigheter tryggas i lagstiftningen eller i arbets- och kollektivavtal. Lagstiftningen och avtalen definierar också arbetstagarens skyldigheter.

Arbetstagaren har en lojalitetsplikt som bygger på lag. Denna plikt kan vara förpliktande också efter att anställningsförhållandet upphört. Det betyder att du inte får skada arbetsgivaren med dina handlingar. Brott mot lojalitetsplikten kan handla exempelvis om att du bedriver konkurrerande verksamhet hos en annan arbetsgivare eller att du avslöjar arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter eller kundens uppgifter för utomstående.

Som arbetstagare omfattas du av ett förbud mot konkurrerande verksamhet. Du får inte utföra sådant arbete för en annan arbetsgivare eller bedriva sådan verksamhet som skadar din huvudsakliga arbetsgivare genom att den är en konkurrerande handling i strid med god sed. Du får arbeta för en annan arbetsgivare under fritiden, om detta inte skadar din huvudsyssla.

Du är skyldig att utföra de överenskomna arbetsuppgifter omsorgsfullt och i enlighet med arbetsgivarens anvisningar, till exempel om avtalade arbetstider och användning av skyddsutrustning. Arbetsgivarens rätt att leda arbetet (direktionsrätt) är dock inte obegränsad, och arbetsgivaren kan inte kräva att du handlar i strid med lag eller god sed. Det är inte heller möjligt att kräva att arbetstagaren utför arbete som inte är tryggt eller som äventyrar arbetstagarens eller andras liv.

Om arbetstagaren gör ett fel i sitt arbete eller försummar sina arbetsuppgifter, kan arbetsgivaren ge arbetstagaren en anmärkning. För betydande fel eller försummelser kan arbetsgivaren ge en varning. Om du inte vet på vilket sätt du har gjort fel, har du rätt att be chefen klargör saken. Om du upplever att du inte förtjänat en varning har du rätt att framföra din egen åsikt om saken i ett skriftligt genmäle. För upprepade överträdelser eller för en betydande överträdelse kan följa att anställningsförhållandet upphör.

I gengäld mot din arbetsinsats har du rätt att få lön och många andra förmåner. Du får inte bara de förmåner och rättigheter som bestäms i lag, utan samlar också värdefull erfarenhet och nya kunskaper och färdigheter som är till nytta för dig under hela din arbetskarriär.

Du har rätt att höra till ett fackförbund och delta i dess verksamhet. Du har också rätt att inte organisera dig. Ofta är det ändå bra att vara medlem i facket eftersom medlemskapet ger dig fördelar och stöd som du inte får på annat sätt.