Riitatilanteet työpaikalla

Kuten muilla elämän alueilla myös työelämässä voi syntyä ristiriitatilanteita. Ristiriitatilanteet voivat liittyä työhön, johtamiseen tai yksilöllisiin tekijöihin. Työpaikan ristiriitatilanteisiin on hyvä puuttua nopeasti ennen kuin ne paisuvat suuriksi ja pitkittyvät. Paisuessaan työpaikan ristiriitatilanteen syövät työhyvinvointia ja jaksamista.

Pahimmillaan ristiriidat voivat synnyttää työpaikalla epäasiallista kohtelua tai häirintää. Nämä voivat ilmetä esimerkiksi väheksyvänä tai pilkkaavana puheena, työyhteisöstä eristämisenä, tiedon pimittämisenä, uhkailuna tai nöyryyttämisenä.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus puuttua työpaikalla ilmenneeseen epäasialliseen kohteluun tai häirintään.

Työnantajan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin alkaa siitä, kun työantaja on saanut tiedon työntekijään kohdistuvasta häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta. Työnantajan tulee myös oma-aloitteisesti seurata, onko työpaikalla häirintää tai epäasiallista käytöstä, sekä mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäistä epäasiallisen käytöksen ja häirinnän syntymistä.

Miten toimin, jos huomaan epäkohdan?    

Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa erimielisyyksien esiin nostamisesta ja ratkaisemisesta. Ristiriitojen mahdollisimman pikainen selvittäminen on kaikkien yhteinen etu. Ristiriitatilanteiden selvittely voi olla kuitenkin käytännössä vaativaa. Tilanteet voivat vaihdella pienistä ristiriidoista aina vakavaan työpaikkakiusaamiseen. Mikäli kyse on esimerkiksi lievästä työntekijöiden välisestä ristiriidasta, asianosaiset voivat keskustella tilanteesta keskenään.

Apua tilanteen selvittämiseen

Tilannekohtaisesti voi olla myös tarpeen ilmoittaa asiasta esihenkilölle. Näin etenkin tilanteissa, joissa on ilmennyt häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Tilanteessa, jossa esihenkilö on toiminut epäasiallisesti, asiasta voi ilmoittaa esihenkilön esihenkilölle.

Apua työpaikan ristiriitojen selvittämiseen voi pyytää myös työterveyshuollosta ja työpaikan työsuojeluvaltuutetulta. Lisäksi työntekijöiden Luottamusmies voi olla yhteistyökumppanina ja apuna ristiriitatilanteen selvittämisessä.

Työpaikan omat ohjeet

Monilla työpaikoilla on sovittu toimintamalli, miten tulee toimia, jos kokee häirintää tai epäasiallista kohtelua. Tällöin on hyvä toimia työpaikan ohjeiden mukaisesti. Työpaikan toimintamallista voi kysyä esihenkilöltä, työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä.