Työsopimus

Onnittelut uudesta työpaikasta!

Työsuhteen alkaessa on aina paljon muistettavaa ja opeteltavaa. Tarkista, että työsopimuksestasi löytyy kaikki, mistä työnantajan kanssa on sovittu, kuten palkka, työsuhteen kesto, työntekopaikka ja sovellettava työehtosopimus.

Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus, jolla sitoudutaan tekemään sopimuksen mukaista työtä työnantajalle sopimuksessa määriteltyä palkkaa ja muita etuja vastaan.

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä.

Työsopimuksen sisältö

Työsopimukseen kirjataan työntekemisen alkamisajankohta ja määräaikaisen työsopimuksen osalta myös päättymispäivä tai arvioitu päättymispäivä, mikäli työ päättyy esimerkiksi projektin valmistuessa. Työsopimuksessa pitää määritellä työntekopaikka. Se on tärkeää erityisesti silloin, kun työnantajalla on useita eri toimipisteitä. Jos fyysistä työntekopaikkaa ei ole, voidaan työsopimuksessa todeta ettei fyysistä työn tekemisen paikkaa ole.

Työsopimuksessa on tärkeää määritellä myös pääasialliset työtehtävät.

Työntekijän ja työnantajan välisessä työsopimuksessa määritellään työsuhteen ja työn tekemisen ehdot, kuten palkka, työntekopaikka sekä alkamis- ja päättymisaika. Työsopimuksessa on tärkeää määritellä myös pääasialliset työtehtävät. Muuten työntekijälle voidaan määrätä myös työtehtäviä, joihin häntä ei varsinaisesti ole palkattu. Ehdoissa ilmoitetaan myös työhön soveltuva työehtosopimus, joka monesti määrittää työsuhteessa sovellettavat ehdot lainsäädäntöä tarkemmin.

Tarkista, että työsopimuksessasi määritellään:

  • Palkka
  • Työntekopaikka
  • Sopimuksen alkamisaika
  • Sopimuksen päättymisaika (ellei toistaiseksi voimassaoleva)
  • Pääasialliset työtehtävät
  • Työhön soveltuva työehtosopimus, jonka perusteella työsuhteen ehdot määräytyvät.

Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei asiasta ole sovittu työsopimuksessa. Määräaikainen työsuhde voidaan purkaa vain lain mukaisin perustein. Lisäksi jos työsopimukseen on otettu koeaikaa koskeva ehto, voidaan määräaikainen työsopimus purkaa koeajan puitteissa.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu, sillä siitä voidaan tarvittaessa tarkistaa mitä työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista on sovittu. Työsopimuksessa sovittuja ehtoja ei kumpikaan osapuoli voi pääsääntöisesti yksipuolisesti muuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta.

Työsopimusta ei ole pakko allekirjoittaa heti vaan työnantajalta voi pyytää aikaa työsopimukseen perehtymistä varten. Ammattiliiton jäsenet voivat pyytää työpaikan luottamushenkilöä tarkistamaan sopimuksen sisällön. Työsopimukseen voi tutustua rauhassa myös läheisen ihmisen kanssa, ja toimittaa myöhemmin allekirjoitettuna työnantajalle.

Koeaika

Työsopimuksessa voidaan sopia, että työsuhteen alussa on enintään kuusi kuukautta kestävä koeaika. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa. Jos koeaikaan on sisältynyt työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoja, voidaan koeaikaa pidentää kuukaudella kutakin 30 päivän työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoa kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Työsuhteen alkutaipaleella on hyvä selvittää esim. työaika.

Testaa miten hyvin luettu jäi mieleen:

0%

Mitä työsopimus ainakin pitää sisällään?

Oikein! Väärin!

Kuinka pitkä koeaika voi olla 16 kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa?

Oikein! Väärin!

Voiko työsopimuksen purkaa?

Oikein! Väärin!

Voiko määräaikaisen työsopimuksen purkaa?

Oikein! Väärin!

Testaa mitä kannattaa tietää työsuhteen alkaessa
Hienoa työtä!
Hyvä!
Nyt kannattaa vielä lukea sivu uudelleen läpi ajatuksen kanssa.