Vuosiloma

pykalaTyöntekijä ansaitsee vuosilomaa työssäolokuukausien mukaan. Työssäolokuukausi tarkoittaa sellaista kalenterikuukautta, jonka aikana työtä on tehty vähintään 14 vuorokautta tai 35 työtuntia. Lomaa kertyy myös ns. työssäolon veroisilta* päiviltä.

Vuosiloman ansainta ja loman antaminen

Vuosilomalain mukaan alle vuoden kestoisessa työsuhteessa vuosilomaa ansaitaan kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, ja yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa 2,5 päivää kuukautta kohti. Loman pituutta laskettaessa päivän osa pyöristetään täyteen lomapäivään. Työehtosopimuksissa voi olla tarkentavia määräyksiä vuosiloman ja sen ajalta maksettavien palkan tai korvauksen sekä lomarahan määräytymisestä.

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on myös varattava työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on otettava työntekijöiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon, ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Loman ajankohdasta tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Ellei se ole mahdollista, on ajankohdasta ilmoitettava kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua.  Työsuhteen päättyessä pitämättä jäänyttä lomaa vastaava lomapalkka maksetaan rahana (lomakorvaus).

Työntekijän oikeus vapaaseen

Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia, on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Työntekijällä on myös oikeus saada lomakorvauksena 9 prosenttia (tai jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia) hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta, lukuun ottamatta hätätyöstä tai lain/sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Lomakorvaus maksetaan vapaan yhteydessä.

* Työssäolon veroisena pidetään poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan. Työssäolopäivien veroisena pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä esim. äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan aikana, sairauden tai tapaturman vuoksi (enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa), tai lomauttamisen takia (enintään kuitenkin 30 työpäivää kerralla).