Vad är samarbete?

Samarbete är ett förfarande mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, där parterna behandlar frågor som gäller arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Innan arbetsgivaren fattar beslut i frågor som förutsätter samarbetsförhandlingar ska arbetsgivaren förhandla om frågorna med arbetstagarna.

Vid samarbetsförhandlingarna behandlas grunderna till de förändringar som arbetsgivaren föreslår samt förändringarnas konsekvenser och alternativ. I vissa ärenden räcker det dock med att arbetsgivaren endast informerar arbetstagarna.

Samarbetslagen tillämpas:

 • i företag där antalet arbetstagare i anställningsförhållande regelbundet uppgår till minst 20.
 • till vissa delar i företag där antalet arbetstagare i anställningsförhållande regelbundet uppgår till minst 30.

I antalet arbetstagare medräknas inte hyrda arbetstagare eftersom de inte har ett anställningsförhållande med företaget. Däremot medräknas till exempel arbetstagare som är på familjeledighet i antalet arbetstagare.

Samarbete är ett diskussion mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

I samarbetslagen avses med företag en sammanslutning, stiftelse eller fysisk person som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett om avsikten med verksamheten är att ge vinst eller inte. Arbetsgivaren kan själv bestämma vem som representerar företaget vid samarbetsförfarandet. Representanten kan vara till exempel en arbetsledare eller personalchefen. Personalen kan beroende på vad ärendet gäller representeras av en arbetstagare som ärendet gäller eller av en representant för någon personalgrupp.

I samarbetet medverkar:

 • Arbetsgivaren: arbetsgivarens representant
 • Personalgruppernas representanter: förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller samarbetsrepresentanten och personalen på arbetsplatsen

Samarbetslagen och dess syfte

Syftet med samarbetslagen är att förbättra arbetstagarnas möjligheter att påverka ärenden som gäller dem själva, även om det är arbetsgivaren som fattar det slutliga beslutet. Samarbetslagen främjar också informationsutbytet och samarbetet mellan företaget och personalen. Det är viktigt med tanke på samarbetet att personalen ges tillräckliga uppgifter om företagets situation och planer vid rätt tidpunkt.

Syftet med ett välfungerande samarbete är att utveckla arbetsplatsens verksamhet, verksamhetsmiljö och produktivitet och att skapa en öppen och förtroendefull atmosfär på arbetsplatsen.

När har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet?

Enligt samarbetslagen ska arbetsgivaren ge information bland annat om företagets ekonomiska situation och planera hur arbetsgivaren sörjer för att ge arbetstagarna utbildning. Arbetsgivaren ska också förhandla med personalen om personalkonsekvenserna för förändringar i arbetsarrangemangen, anskaffning av maskiner och anläggningar och förflyttning av arbetsuppgifter.

Det finns många regler om förfarandena vid samarbetsverksamhet. Syftet med dem är att göra det möjligt för arbetstagare att påverka ärenden som gäller dem själva.

I samarbetslagen bestäms om en minimiförhandlingstid endast i fråga om omställningsförhandlingar som gäller minskning av arbetskraften. För andra situationer finns inga minimitider.

Förhandlingsskyldigheten gäller särskilt följande situationer:

 • Personalkonsekvenser som orsakas av förändringar i affärsverksamheten och i organiseringen av arbetet

 • Överlåtelse av rörelse

   

   

 • Arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till att en eller flera arbetstagare sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

Omställningsförhandlingar vid minskning av arbetskraften

Arbetsgivaren får inte fatta beslut om eventuella åtgärder som leder till minskning av arbetskraften utan omställningsförhandlingar. Om arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till att en eller flera arbetstagare sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid eller av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker ska arbetsgivaren förhandla om åtgärdernas grunder, konsekvenser och alternativ med personalens representanter. Ett särskilt mål är att minska de negativa konsekvenserna för arbetstagarna, såsom mängden uppsägningar, till exempel med alternativa sparåtgärder.

Samarbetslagen övervakas av arbets- och näringsministeriets samarbetsombudsman.

Samarbete i undantagssituationer

Till följd av coronaviruset har tillfälliga ändringar gjorts i arbetslagstiftningen särskilt gällande samarbets- och andra förfarandeskyldigheter som anknyter till permittering av arbetstagare. De gäller mellan 1.4 och 30.6.2020 och gäller endast den privata sektorn.

 • Meddelande om att samarbetsförhandlingar inleds ska ges 5 dagar innan de inleds (enligt den gällande lagen).

   

 • Förhandlingstiden vid samarbetsförhandlingar som gäller permittering blir kortare: förhandlingarna varar i minst fem dagar.

   

 • Fristen för meddelande om permittering blir kortare: arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar.

   

 • Om arbetsgivaren överväger att säga upp arbetstagare eller att överföra arbetstagare till deltidsanställning, är förhandlingstiden vid samarbetsförhandlingar fortfarande antingen 14 dagar eller 6 veckor.