Työn tekemisen tavat

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ajan myötä. Vaikka vakituinen ja kokoaikainen työ on edelleen yleisin työn muoto Suomessa, ei työelämä tarkoita enää välttämättä omalla työpisteellä istumista 40 tuntia viikossa. Työelämä on nykyään joustavampaa ja yhä useampi työnantaja tarjoaa mahdollisuutta esimerkiksi etätyöhön. Työtä tehdään entistä useammin myös yrittäjänä.

Ellet ole varma siitä, onko kyseessä työsuhde vai itsenäinen ammatinharjoittaminen, kannattaa ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoon asian selvittämiseksi. Työntekomuoto vaikuttaa olennaisesti työhön liittyviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Vuokratyö

Vuokratyöläisenä teet työsopimuksen työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Vuokratyönantaja saa siirtää sinut suostumuksellasi toiseen työpaikkaan eli käyttäjäyritykseen, jolloin käyttäjäyritykselle siirtyvät työnjohto- ja valvontaoikeudet. Käyttäjäyritykselle siirtyvät myös sellaiset työnantajalle laissa säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyritys esimerkiksi perehdyttää vuokratyöntekijän tehtäviinsä sekä johtaa ja valvoo työn tekemistä.

Vuokrayritys sen sijaan maksaa palkan ja huolehtii vuosiloman antamisesta. Palkka maksetaan vuokratyönantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos vuokratyönantajaa ei sido työehtosopimus, on maksettava käyttäjäyritystä (työntekopaikkaa) sitovan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työn päättyessä työtodistuksen antaa pyynnöstä vuokratyönantaja.

Myös vuokratyössä määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää lainmukaista perustetta. Työsopimuksessa pitää kertoa työn päättymisaika tai arvio siitä. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Vuokratyöntekijä voi hakea käyttäjäyrityksessä vapautuvia työpaikkoja. Ansioluetteloon työnantajaksi ilmoitetaan vuokratyöantaja, mutta on tärkeää muistaa kirjata työsuhteen aikaisiksi tehtäväksi ne työtehtävät, joita on käyttäjäyrityksissä tehnyt.

Rekrytointi asiakasyritykseen

Vuokratyöntekijänä saatat tehdä niin hyvän vaikutuksen, että käyttäjäyritys tahtoo palkata sinut vakituiseen työsuhteeseen. Käyttäjäyrityksen ja vuokratyöyrityksen välillä tehdyssä toimeksiantosopimuksessa on määritelty, millä ehdoin käyttäjäyritys saa palkata työntekijän omaksi työntekijäkseen.

Alustatyö

Alustatyö tarkoittaa sitä, että otat vastaan toimeksiantoja jonkin sähköisen alustan kautta. Alustatyö on yleistä esimerkiksi ruokakuljetusten alalla.

Monessa maassa on käyty juridista ja poliittista keskustelua siitä, pitäisikö alustatyöntekijöitä kohdella palkansaajina. Suomessa he ovat tällä hetkellä statukseltaan yrittäjiä, vaikka heiltä puuttuu yrittäjälle ominainen omasta työstä määrääminen, kuten työajoista ja hinnoittelusta päättäminen.

Naisella kännykkä kädessä

Keikkatyö

Työnantaja voi palkata sinut tekemään lyhytkestoisen keikkatyön tai projektin. Keikkatyö on määräaikainen työsuhde, vaikka työn kesto olisi lyhyt ja työnantaja ei määrittelisi työn tekemisen paikkaa. Myös keikkatyössä työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti.

Testaa nopeasti poimitko sivun päätärpit:

0%

Kenen kanssa teet työsopimuksen vuokratyöntekijänä?

Oikein! Väärin!

Mikä seuraavista yrityksistä on alustatyönantaja?

Oikein! Väärin!

Testaa nopeasti poimitko työn tekemisen tapojen päätärpit
Hyvää duunia!
Kertaus on opintojen äiti!