Olika sätt att arbeta

Sätten att arbeta har förändrats med tiden. Även om ordinarie arbete på heltid fortfarande är den vanligaste arbetsformen i Finland, handlar arbetslivet inte längre alltid om att man sitter 40 timmar per vecka vid ett och samma arbetsbord. I dag är arbetslivet mer flexibelt och allt fler arbetsgivare erbjuder möjlighet till exempel till distansarbete. Det är också allt vanligare att utföra jobb som företagare.

Om du inte är säker på om det är fråga om ett anställningsförhållande eller om du jobbar som självständig yrkesutövare är det bra att kontakta ditt fackförbund för att utreda saken. Arbetsformen har stor betydelse för de rättigheter och skyldigheter som förknippas med jobbet.

Hyrt arbete

Som hyrd arbetstagare ingår du ett arbetsavtal med ett bemanningsföretag, som är ett företag som hyr ut arbetskraft. Bemanningsföretaget flyttar dig med ditt samtycke till en annan arbetsplats, dvs. till användarföretaget, varvid rättigheterna att leda och övervaka ditt arbete (den s.k. direktionsrätten) övergår till användarföretaget. Till användarföretaget överförs också sådana lagstadgade skyldigheter för arbetsgivaren som omedelbart anknyter till arbetets utförande och arrangemangen för det. Användarföretaget till exempel ger den hyrda arbetstagaren introduktion till uppgifterna samt leder och övervakar utförandet av arbetet

nuoria tekemässä töitä

Bemanningsföretaget betalar däremot lönen och ger semester till arbetstagaren. Lönen betalas i enlighet med det kollektivavtal som är bindande för bemanningsföretaget. Om bemanningsföretaget inte binds av ett kollektivavtal, ska företaget betala ut en lön i enlighet med det kollektivavtal som är bindande för användarföretaget (dvs. för företaget där arbetet utförs). När arbetet upphör, är det bemanningsföretaget som ger ett arbetsintyg på din begäran.

Även i fråga om hyrt arbetet förutsätter ingåendet av ett arbetsavtal för viss tid en laglig grund. I arbetsavtalet ska arbetets slutdatum eller en uppskattning av slutdatumet meddelas. På hyrt arbete tillämpas samma bestämmelser som på andra anställningsförhållanden.

En hyrd arbetstagare kan söka arbetsplatser som blir lediga i användarföretaget. I din meritförteckning ska du anteckna bemanningsföretaget som arbetsgivare, men det är viktigt att du också antecknar de arbetsuppgifter som du utfört under anställningsförhållanden hos användarföretag i meritförteckningen.

Rekrytering till ett kundföretag

Som hyrd arbetstagare kan du göra ett så gott intryck i användarföretaget att det vill anställa dig i ett ordinarie arbetsförhållande. I avtalet mellan användarföretaget och bemanningsföretaget har definierats på vilka villkor användarföretaget får anställa den hyrda arbetstagaren som ordinarie arbetstagare.

Plattformsarbete

Plattformsarbete betyder att du tar emot uppdrag via en elektronisk plattform. Plattformsarbete är vanligt till exempel inom mattransporter.

I många länder har man fört en juridisk diskussion om huruvida plattformarbetare borde behandlas som löntagare. I Finland betraktas de för närvarande som företagare, trots att de saknar typiska möjligheter för företagare, till exempel möjligheten att bestämma om sina egna arbetstider och priser.

Ströjobb (kortjobb)

Arbetsgivaren kan anställa dig för att utföra ett kortvarigt arbete eller projekt. Ströjobb är en anställning för viss tid, även om arbetet är kortvarigt och arbetsgivaren inte bestämmer var arbetet ska utföras. Det är bra att ingå ett skriftligt arbetsavtal även vid kortjobb.